Mikroprogram Rewitalizacji Dzielnicy Mokotów na lata 2007-2013

Założenia do mikroprogramu rewitalizacji dzielnicy Mokotów na lata 2007 - 2013


Wprowadzenie

Mokotów - jest największą Dzielnicą Warszawy o powierzchni 3 542 ha (35,4 km?), w której mieszka blisko 15 % mieszkańców Warszawy. To bardzo zróżnicowana Dzielnica, z jednej strony eleganckie osiedla willowe, nowe inwestycje (jak wybudowany Most Siekierkowski, Galeria Mokotów oraz liczne siedziby dużych firm), z drugiej, wielkie osiedla z kilkunastopiętrowymi blokami z wielkiej płyty. Na terenie Mokotowa zarejestrowanych jest prawie 37 000 podmiotów gospodarczych.

Na koniec 2005 roku w Dzielnicy Mokotów zameldowanych było 214 103 mieszkańców (27 455 - w wieku 0 - 17 lat, 131 656 - w wieku 18 - 60/65 lat, 54 992 w wieku pow. 60/65 lat). Jest to, więc starzejąca się Dzielnica, skoro 25% populacji Dzielnicy to osoby pow. 60/65 roku życia. Prognozy demograficzne przewidują, iż głównie wskutek ujemnego przyrostu naturalnego, ludność Mokotowa będzie stopniowo spadać i w 2015 roku wyniesie 200 315. Jednocześnie nastąpi wzrost liczby osób w wieku poprodukcyjnym (60+/65+) w stosunku do całej populacji (o ile nie zostaną zahamowane niekorzystne czynniki wpływające na spadek ludności).

Co czwarty mieszkaniec powyżej 13 roku życia posiada wyższe wykształcenie, niemniej, co 5, co najwyżej zasadnicze zawodowe. W Dzielnicy Mokotów na dzień Spisu Powszechnego mieszkało 64 205 rodzin, z czego blisko 9 000 rodzin to rodziny niepełne utrzymujące dzieci do 24 roku życia. , w rodzinach tych wychowywało się blisko 12 000 dzieci.

Liczba osób niepełnosprawnych prawnie, tzn. posiadająca orzeczenie wydane przez organ do tego uprawniony, wyniosła 21 356, z czego tylko 12% pracowało.

Mokotów charakteryzuje się również wzrastającą liczbą osób bezrobotnych z 2 638 w 1999 roku do 7 168 bezrobotnych w XII 2004 i 6 632 na koniec 2005 r. Mieszka tutaj 11% bezrobotnych z całej Warszawy, tylko jedna Dzielnica (Praga Południe) miała na koniec 2005 roku więcej bezrobotnych niż Mokotów. "Mokotowskie bezrobocie" charakteryzuje się stopniowym wzrostem osób bezrobotnych powyżej 12 miesięcy (z 567 osób bezrobotnych w 1999 roku do 3 572 w XII 2005 r. co stanowiło aż 54% mokotowskich bezrobotnych); spadkiem osób uprawnionych do pobierania zasiłków (z 24% uprawnionych bezrobotnych w 1999 roku do jedynie 11% na koniec 2005 roku); wzrastającą liczbą osób młodych bezrobotnych w wieku 18 - 24 lata (z 388 bezrobotnych w 1999 roku do 708 młodych bezrobotnych na koniec 2005 roku).

Jak pokazują dane, również z roku na rok wzrasta liczba rodzin objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej, z 5 567 rodzin w 1999 roku do 6 799 rodzin na koniec 2004 roku (co oznacza wzrost wskaźnika rodzin korzystających z pomocy społecznej na 1000 mieszkańców z 23,7 do 30,5).
Ilość przestępstw odnotowanych przez policję spadła z 6678 w 2003 r. do 5093 w 2005 r. (wkażnik przestępstw na 1000 mieszkańców spadł z 30 do 23,8).

Innym niepokojącym zjawiskiem, jest sięganie przez mokotowską młodzież po środki psychoaktywne takie jak: alkohol, narkotyki, papierosy, leki uspakajające bez zalecenia lekarza. Badania Mokotowskie, przeprowadzane raz na 4 lata w mokotowskich szkołach przez Instytut Psychiatrii i Neurologii wśród pierwszych klas szkół ponadpodstawowych, pokazały, że od 1984 do 2000 roku nastąpił znaczący wzrost w sięganiu po środki psychoaktywne przez młodzież. Kolejna edycja badania przeprowadzona w 2004 r. wskazuje, że pomiędzy 2000 a 2004 r. nastąpiła pewna stabilizacja kontaktów młodzieży z substancjami psychoaktywnymi. I tak:

 • spożywanie alkoholu wśród młodzieży mokotowskiej (picie w ciągu ostatnich 30 dni przed badaniem), wzrosło z 29,6 % badanej populacji w 1988 r. do 52,4% w 2000 r., i w 2004 r. wyniosło 49,4%;
 • sięganie po narkotyki (choć raz w ostatnim roku) wzrosło z 2,2% w 1988 r. do 17,3% w 2000 r. i 17,4% w 2004 r.;
 • palenie papierosów (choć raz w ostatnim roku) wzrosło z 21,4% w 1988 r. do 32,5% w 2000 r. i w 2004 r. wyniosło 26,4%;
 • zażywanie leków uspakajających lub nasennych, bez zalecenia lekarza (choć raz w ostatnim roku) wzrosło z 12,7% badanej populacji w 1988 r. do 15,2% w 2000 r. i 15,3% w 2004 r.

Trzeba zaznaczyć, że widoczne zahamowanie trendu wzrostowego między 2000 r. i 2004 r. w sięganiu po narkotyki, czy nawet spadek picia alkoholu wśród młodzieży wynika z faktu, że chłopcy deklarują rzadsze sięganie po te środki, natomiast widoczny jest wzrost procentowy w sięganiu po alkohol i narkotyki wśród populacji dziewcząt, które częściej sięgają po nie niż chłopcy (również stosunkowo więcej dziewcząt pali niż chłopców ).

Badania z 2004 r. pokazały również, iż według relacji badanej młodzieży około 20 % spośród nich często doświadczyło przemocy na terenie szkoły, 15% często brało aktywny udział w przemocy wobec innych. Blisko połowa deklarowała, że w ciągu roku poprzedzającego badanie przynajmniej jeden raz dopuściło się jakiegoś zachowania sprzecznego z prawem (np. aktu fizycznej agresji wobec innych, kradzieży, wandalizmu). Prawie u 40% badanych wyszło, iż mają podwyższony poziom stresu psychicznego (najczęstsze objawy to: uczucie przygnębienia, poczucie stałego napięcia, problemy ze snem i nieradzenie sobie z trudnościami).

Jednocześnie Mokotów nadal nie posiada wystarczającej ilości placówek gospodarujących czas wolny młodzieży z grup ryzyka, czyli świetlic, klubów młodzieżowych.
Na terenie Mokotowa, terenie bardzo zróżnicowanym, wyraźnie można wyodrębnić kilka obszarów kryzysowych, które ze względu na wskaźniki bezrobocia, ubóstwa, trudnych warunków mieszkaniowych, poziomu przestępczości, wykształcenia, przedsiębiorczości mieszkańców oraz degradacji technicznej infrastruktury i budynków znacznie odbiegają od średniej dzielnicowej.

Te obszary to: Służewiec Przemysłowy, Wierzbno i Sielce.


Charakterystyka Obszaru SŁUŻEWIEC (obszar ograniczony ulicami: Wilanowską, Puławską, Obrzeźną, Bokserską)

Służewiec Przemysłowy często, w różnego rodzaju opracowaniach i statystykach, określany jest jako "Mokotowski Trójkąt Bermudzki". W prowadzonych przez Policję badaniach na temat najniebezpieczniejszych miejsc w Warszawie, to właśnie Służewiec (okolice ul. Jadźwingów i Gotarda) został określony przez mieszkańców jako najniebezpieczniejsza część Mokotowa.

O specyfice Służewca zadecydowała decyzja rządu z 1951 roku na mocy, której Służewiec miał zostać nowym ośrodkiem przemysłowym. Od tego momentu powstaje tu wiele zakładów przemysłowych, takich jak np. fabryka półprzewodników TEWA, fabryka kondensatorów ELWA, Zakłady Ceramiki Radiowej, fabryka dźwigów ZREMB, zakłady o profilu elektronicznym Unitra - Unima. Z konieczności zapewnienia pracownikom zakładów bazy mieszkaniowej zaczęły powstawać nowe osiedla - "fabryki domów".

Większe zgrupowanie bloków znajduje się na terenie między ul. Obrzeźną, Puławską, Al. Wilanowską i Bokserską. Obecnie, na terenie Służewca (ograniczonego ww. ulicami) mieszka 29 142 mieszkańców (4 147 w wieku 0 - 17 lat, 17 741 w wieku 18 - 60/65 lat, 7 254 w wieku pow. 60/65 lat), co stanowi blisko 14% populacji Mokotowa. W porównaniu z populacją Mokotowa jest tu także stosunkowo więcej osób w wieku 0 - 17 lat.

Z tutejszych mieszkańców 7 150 osób mieszka w mieszkaniach komunalnych, których jest tutaj 2 850. Dla porównania na terenie całej Dzielnicy jest 16 224 mieszkań komunalnych, w których mieszka 40 000 osób. Oznacza to, iż blisko 25% mieszkańców Służewca mieszka w mieszkaniach komunalnych, podczas gdy w całej Dzielnicy jest to 18% ludności. Na terenie Służewca na 1000 mieszkańców jest 97,8 mieszkań komunalnych, a na terenie całej Dzielnicy jest to odpowiednio 75,8. Czas oczekiwania na mieszkanie komunalne wynosi 5 - 7 lat.

Choć w ostatnich latach zrealizowano na tym terenie wiele inwestycji, jak np. budowa Galerii Mokotów, biurowców dużych firm zachodnich, to nie uległa poprawie sytuacja rodzin porobotniczych, których członkowie wielokrotnie utracili pracę po likwidacji działających tutaj zakładów przemysłowych i w skutek niewystarczającego wykształcenia nie znaleźli jej w nowopowstałych instytucjach. W Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne, z wytypowanego obszaru, na koniec czerwca 2005 roku zarejestrowanych było 1040 osób. Oznacza to, że co 6 bezrobotny z Mokotowa jest właśnie stąd (stan taki utrzymuje się od 2002 roku) . O ile na Mokotowie 5% osób w wieku produkcyjnym to osoby bezrobotne, to na Służewcu jest to odpowiednio 6%.

936 osób skorzystało z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej w 2005 r . Według pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów wytypowany teren do rewitalizacji charakteryzuje się dużą ilością osób ubogich, słabo wykształconych, rodzin rozbitych, korzystających z pokolenia na pokolenie z pomocy opieki społecznej, a także wzrastającą liczbą młodzieży, która stykając się w swoich domach z alkoholem, przemocą, brakiem zainteresowania, chętnie sięga po używki.


Według kuratorów (Kuratorzy IV Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotów), to właśnie obszar Służewca jest najtrudniejszy w ich pracy. W blokach z wielkiej płyty od lat nieremontowanych, przede wszystkim w budynkach przy ulicach: Śniardwy, Orzyckiej, Smoluchowskiego, Pieńkowskiego, Blacharskiej, Modzelewskiego, Gotarda, Jadźwingów, Rzymowskiego, mieszka po kilka rodzin objętych nadzorem kuratora sądowego.

Nadzory te dotyczą spraw o ograniczenie władzy rodzicielskiej, przymusowego leczenia uzależnień oraz przestępstwa popełniane przez nieletnich. Liczba rodzin objętych kuratelą sądową wzrosła z 217 w 2002 r do 316 w 2005 r (odpowiednio dla całego Mokotowa jest to wzrost z 996 spraw do 1311 w 2005 r.). O ile w 2002 r. sprawy ze Służewca stanowiły 21,8% wszystkich spraw mokotowskich, to w 2005 r. było to już 24,1%. W 2005 r. wskaźnik rodzin objętych kuratelą na 1000 mieszkańców na Służewcu wyniósł 10, 8, a na całym Mokotowie znacznie mniej - 6,1.

Nie dziwi więc fakt, że służby społeczne (kuratorzy, policja, Straż Miejska, pomoc społeczna) właśnie ten teren typowały jako obszar, na którym szczególnie występują zaniedbane dzieci i młodzież. Służewiec jest nie tylko terenem skupiającym większą ilość ubogich rodzin, objętych nadzorem kuratorów, w stosunku do innych części Mokotowa, ale także posiada uboższą infrastrukturę społeczną (jest tu mniej lub w ogóle nie ma np: poradni, miejsc gdzie w sposób twórczy można by spędzić wolny czas, ogródków jordanowskich itp.).

Dużym mankamentem jest brak oferty dla dzieci i młodzieży. Istniejący Dom Kultury Kadr (w złym stanie technicznym) nie zaspakaja potrzeb. Większość podwórek na terenie blokowisk jest zdewastowanych. Brakuje oferty dla młodzieży w wieku gimnazjalnym i starszych (działające tutaj dwie świetlice socjoterapeutyczne kierują swoją ofertę przede wszystkim do dzieci ze szkół podstawowych). Nic więc dziwnego, że dzieci i młodzież spędzają chętnie czas w Galerii Mokotów (badania ,,Szybka Ocena i Reakcja'') .

Powyższy teren jest zaniedbany zarówno pod względem infrastruktury społecznej, kulturalnej jak i sportowej. Brakuje tam również terenów zielonych, na których mogliby wypoczywać mieszkańcy. Stopień degradacji infrastruktury technicznej i budynków jest znaczący i wymaga szybkich działań.
Reasumując, to właśnie wytypowany teren do rewitalizacji został określony przez mieszkańców, jako najniebezpieczniejsza część Mokotowa, wyróżnia się także tym, iż skupia na swym terenie rodziny porobotnicze, często słabo wykształcone, które pracowały w zlokalizowanych opodal zakładach przemysłowych.

Generalnie mieszkańcy Mokotowa są dobrze wykształceni, skoro co czwarty mieszkaniec powyżej 13 roku życia posiada wyższe wykształcenie. Również na tym polu Służewiec jest wyróżniająca się, negatywnie, enklawa. To właśnie stąd pochodzi: co 6 mokotowski bezrobotny, prawie 22% rodzin mokotowskich objętych nadzorem kuratora sądowego (średnia roczna z 4 lat), blisko 25% tutejszych mieszkańców mieszka w mieszkaniach komunalnych (w całej Dzielnicy jest to 18%).

Przez służby społeczne m. in. kuratorów, pracowników socjalnych obszar ten jest uważany za szczególnie trudny poprzez skumulowanie tutaj ubogich, dysfunkcyjnych rodzin. Przewidziany obszar do rewitalizacji posiada również uboższą infrastrukturę społeczną (poradnie, organizacje pozarządowe itp.). Może mieć na to wpływ m. in. fakt, iż Służewiec, jako peryferyjna część Mokotowa nie przyciąga na swój obszar ww. podmiotów, które wybierają lokalizacje w centrum Mokotowa.

Wychodząc tym zjawiskom naprzeciw, pragniemy pobudzić do działań społeczność lokalną, ułatwić zatrudnienie, pobudzić do działania na rzecz środowiska lokalnego. Miałoby to na celu zmniejszenia bezrobocia i patologii na tym terenie. Najważniejsze działania, jakie w pierwszej kolejności należałoby podjąć na tym terenie to przede wszystkim:

 • Modernizacja i rozbudowa bazy sportowo - rekreacyjnej;
 • Modernizacja terenów zielonych;
 • Uatrakcyjnienie bazy kulturalnej;
 • Realizacja planowych projektów społecznych mających na celu: walkę z patologiami, bezrobociem, ,,zagospodarowanie czasu wolnego ludzi starszych''.

Planowane działania na tym terenie są kontynuacją działań już rozpoczętych. Na terenie Służewca funkcjonuje Świetlica Socjoterapeutyczna prowadzona przez Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów, staraniami władz Dzielnicy Urząd m. st. Warszawy rozpoczął prace zmierzające do modernizacji Przychodni Rejonowo - Specjalistycznej przy ul. Jadźwingów 9.

Rys. Nr 1. Planowany do rewitalizacji obszar na tle całej Dzielnicy.

PLANOWANE DZIAŁANIA

Wykaz planowanych projektów do wykonania na terenie Obszaru Służewiec.

1. Projekt: ,, Program integracji społeczno - zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Dzielnicy Mokotów (obszar Służewiec Przemysłowy)''.
Głównym celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.
W ramach projektu przewiduje się m.in. :
1. Działania mające na celu integrację społeczną, kształcące umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, prowadzące do zwiększenia samodzielności (szkolenia, warsztaty, poradnictwo).
2. Diagnozowanie potencjału zawodowego oraz możliwość jego rozwoju (warsztaty, poradnictwo psychologiczne i społeczne).
3. Szkolenia kierunkowe (np. kurs księgowości, kursy językowe, finansowanie studiów podyplomowych).
4. Wsparcie finansowe dla osób, które otworzą własną działalność gospodarczą.
5. Działania towarzyszące - np. zapewnienie opieki nad dziećmi.

2. Projekt: ,,Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Rzymowskiego 32 na potrzeby Centrum Kulturalno - Społecznego''.
Celem projektu jest integracja kulturalna i społeczna mieszkańców Służewca oraz przeniesienie w nowe miejsce DK KADR.
Projekt zakłada modernizację i rozbudowę budynku poprzez dobudowanie piętra.
W budynku zostanie utworzony m.in. ośrodek kultury, w którym działalność powinna być skupiona na:
" edukacji teatralnej, tzn. na rozbudzaniu wrażliwości teatralnej wśród dzieci i młodzieży, rozpowszechnianie wiedzy teoretycznej i praktycznej na temat teatru i gatunków pokrewnych,
" przyciąganiu nowych grup publiczności,
" wspieraniu i promocji nowych inicjatyw teatralnych, plastycznych, muzycznych, filmowych, tanecznych,
" animacji życia kulturalnego środowiska,
" pobudzaniu twórczej aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
Ośrodek taki powinien być jednostką aktywnie uczestniczącą w życiu środowiska, do którego przynależy, powinien stwarzać możliwości twórczego rozwoju tym, którzy go potrzebują. Powinien realizować swoje projekty i propagować postawy aktywnego uczestnictwa w kulturze poprzez: działalność środowiskową - związaną z miejscem, w którym się znajduje.
Centrum będzie również realizowało zadania z dziedziny polityki społecznej. Będzie tam działał Klub Młodzieżowy, w którym będą realizowane działania profilaktyczne. Centrum będzie miejscem, w którym realizowane będą programy społeczne skierowane do dzieci i młodzieży z terenu Służewca, zagrożonych wykluczeniem społecznym.
Służewiec nie posiada, poza w będącym w złym stanie technicznym DK Kadr, placówki kulturalnej. Przeniesienie DK Kadr i zintensyfikowanie jego działalności jest konieczne i potrzebne mieszkańcom Mokotowa. Pożądane jest również zintensyfikowanie działań skierowanych do osób (dzieci i młodzieży) zagrożonych wykluczeniem społecznym. Badania ,,Szybka Ocena i Reakcja'' wskazują na celowość takich działań.

3. Projekt: ,,Renowacja i modernizacja terenu w otoczeniu Służewca, wraz z dostosowaniem go do celów rekreacyjno - sportowych (tereny w okolicach SP Nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2)".
Celem projektu jest dostosowanie przestrzeni publicznej do sportu i rekreacji, rozszerzenie jej funkcjonalności oraz poprawa estetyki terenu.
Projekt obejmuje renowację terenu przestrzeni publicznej usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul. Niegocińskiej 2 i wkomponowanie w nią infrastruktury sportowo - rekreacyjnej.
W ramach projektu przewiduje się: ogrodzenie terenu rekreacyjno - sportowego wraz z renowacją zaplecza technicznego, odnowienie i modernizację obecnych obiektów sportowych, wyposażenie terenu w urządzenia małej architektury rekreacyjnej, utworzenie boisk do siatkówki i koszykówki, odtworzenie i uzupełnienie zieleni, renowację istniejących obiektów - boiska piłkarskiego.
Rozbudowa poprzez naniesienie nowych obiektów sportowych (m.in.: basenu, hali sportowej), boisk do gier zespołowych (siatkówki, koszykówki i piłki nożnej).
Realizacja projektu pozwoli na uporządkowanie rejonu, poprawę estetyki otoczenia oraz lepsze dostosowanie terenu do celów sportowo - rekreacyjnych dla mieszkańców Mokotowa. Zwiększenie funkcjonalności obiektów wokół tego obszaru poprzez stworzenie możliwości aktywnego wypoczynku ułatwi mieszkańcom dostęp do obiektów sportowo - rekreacyjnych.

4. Projekt: ,,Renowacja terenu w rejonie ulic: Niegocińskiej, Śniardwy, Orzyckiej - teren o powierzchni 1,98 ha poprzez stworzenie parku osiedlowego''.
Celem projektu jest odnowienie przestrzeni publicznej, poprawa estetyki otoczenia oraz stworzenie warunków do czynnego i biernego wypoczynku dla okolicznych mieszkańców .
Planowane do wykonania prace na ww. terenach powinny obejmować renowację terenów przestrzeni publicznej poprzez:
1. Pielęgnację lub przebudowę istniejącej roślinności.
2. Odtworzenie właściwej dla danego siedliska zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawniki).
3. Budowę ciągów komunikacji pieszej i/lub rowerowej w powiązaniu z planowanymi układami komunikacji rowerowej istniejącymi i przewidzianymi do realizacji poza wyznaczonym obszarem.
4. Budowę instalacji oświetleniowej i/lub ogrodzeń.
5. Stworzenie miejsc do biernej i czynnej rekreacji poprzez wyposażenie obiektów w urządzenia tzw. małej architektury oraz budową placów zabaw dla dzieci i/lub młodzieży z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych.

Obszar przeznaczony do rewitalizacji (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sąsiadującej bezpośrednio z terenami techniczno-produkcyjnymi) charakteryzuje się ubogą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową. Na obszarze nie występują parki miejskie. Spośród istniejących terenów zieleni większość nie spełnia swych funkcji i wymaga rewitalizacji.
Występująca na terenie roślinność jest w większości zdewastowana i wymaga przebudowy zarówno w zakresie ilościowym jak i jakościowym.
6. Projekt: ,,Renowacja terenu w rejonie ulic: Rzymowskiego, Modzelewskiego, Tarniny - o powierzchni ok. 6 ha przeznaczony do zagospodarowania w ramach Parku Dolina Służewska (teren z "dzikimi" ogródkami działkowymi, teren o charakterze łąkowym z roślinnością spontaniczną oraz zbiornikiem wodnym Staw Służewiecki wymagającym rekultywacji)".
Celem projektu jest odnowienie przestrzeni publicznej, poprawa estetyki otoczenia oraz stworzenie warunków do czynnego i biernego wypoczynku dla okolicznych mieszkańców oraz naniesienie drobnej infrastruktury sportowej. Nadto przebudowa Stawu Służewieckiego poprzez retencjonowanie wody na przebiegu Potoku Służewieckiego ograniczy niebezpieczeństwo występowania potoku z brzegów oraz umożliwi np. uprawianie rekreacji wodnej.
Planowane do wykonania prace na ww. terenach powinny obejmować renowację terenów przestrzeni publicznej poprzez:
1. Przebudowę istniejącego układu wodnego oraz stworzenie możliwości retencjonowania wody w Stawie Służewieckim;
2. Pielęgnację i przebudowę istniejącej roślinności;
3. Odtworzenie właściwej dla danego siedliska zieleni (drzewa, krzewy, byliny, trawniki);
4. Budowę ciągów komunikacji pieszej i/lub rowerowej w powiązaniu z planowanymi układami komunikacji rowerowej istniejącymi i przewidzianymi do realizacji poza wyznaczonym obszarem;
5. Budowę instalacji oświetleniowej i/lub ogrodzeń;
6. Stworzenie miejsc do biernej i czynnej rekreacji poprzez wyposażenie obiektów w urządzenia tzw. małej architektury oraz budową placów zabaw dla dzieci i/lub młodzieży z uwzględnieniem potrzeb osób niepełnosprawnych;
7. Naniesienie drobnej infrastruktury sportowej typu boiska do badmintona, siatkówki, koszykówki, tenisa, piłki nożnej, małe ćwiczebne pole golfowe, itp.

Obszar przeznaczony do rewitalizacji (tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sąsiadującej bezpośrednio z terenami techniczno-produkcyjnymi) charakteryzuje się ubogą infrastrukturą rekreacyjno-wypoczynkową. Na obszarze nie występują parki miejskie. Spośród istniejących terenów zieleni większość nie spełnia swych funkcji i wymaga rewitalizacji.
Występująca na terenie roślinność jest w większości zdewastowana i wymaga przebudowy zarówno w zakresie ilościowym jak i jakościowym. Zbudowanie małej infrastruktury w tym potencjalnie ciekawym miejscu pozwoli mieszkańcom na aktywne spędzenie czasu w formach rekreacji.

6. Projekt: ,,Modernizacja budynku przy
ul. Irysowej 8".
Celem projektu jest porządkowanie starej tkanki urbanistycznej przestrzeni publicznej, poprawa estetyki otoczenia poprzez kompleksowy remont budynku przy ul. Irysowej 8.
Realizacja celu planowana jest poprzez wykonanie niżej wymienionych robót (po opracowaniu dokumentacji technicznej):
 • remont dachu;
 • częściowa wymiana stolarki okiennej;
 • wymiana drzwi wejściowych do budynku;
 • wykonanie elewacji z ociepleniem;
 • wymiana instalacji wodno - kanalizacyjnej;
 • wykonanie ogrodzenia wewnętrznego;
 • modernizacja zagospodarowania terenu ( w tym utworzenie placu zabaw dla dzieci).
Realizacja zamierzenia doprowadzi do uratowania substancji mieszkaniowej, będącej częścią charakterystycznej tkanki urbanistycznej zabudowy niskiej tego rejonu Dzielnicy (enklawa zabudowy przedwojennej wchłonięta przez powojenne osiedle mieszkaniowe).
Stworzy to godne warunki zamieszkania oraz podniesie walory wizualne otoczenia, sprzyjać będzie i zapobiegać degradacji technicznej i społecznej tego rejonu miasta. Zostanie stworzone nowe i bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci i wypoczynku dla osób dorosłych.

7. Projekt: ,,Modernizacja budynku przy
ul. Orzyckiej 25".

Celem projektu jest zwiększenie bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców Służewca oraz podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki otoczenia poprzez kompleksowy remont budynku przy ul. Orzyckiej 25.

Realizacja celu planowana jest poprzez wykonanie niżej wymienionych robót (po opracowaniu dokumentacji technicznej):
 • wymiana instalacji gazowej;
 • wymiana instalacji elektrycznej;
 • wymiana instalacji c.o.;
 • modernizacja zagospodarowania terenu ( w tym utworzenie ogrodzonego placu zabaw dla dzieci).
Realizacja zamierzenia stworzy godne warunki zamieszkania oraz podniesie walory wizualne otoczenia, sprzyjać będzie i zapobiegać degradacji technicznej i społecznej tego rejonu miasta. Zostanie stworzone nowe i bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci w postaci ogrodzonego placu zabaw, którego odczuwany jest brak w tym rejonie Dzielnicy. Zapobiegnie to przesiadywaniu dzieci na pobliskiej stacji benzynowej, w pobliżu ruchliwej ulicy.

8. Projekt: ,,Adaptacja i rozbudowa budynku przy ul. Orzyckiej 20 na potrzeby osób specjalnej troski".
Celem projektu jest integracja kulturalna i społeczna mieszkańców Służewca z osobami potrzebującymi specjalnej troski oraz stworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców Mokotowa w organizacjach niosących pomoc potrzebującym tego najbardziej.
Projekt zakłada modernizację i rozbudowę budynku poprzez dobudowanie piętra.
W budynku zostaną utworzone lokale, w których działalność powinna być skupiona na:
 • wspieraniu i promocji osób niepełnosprawnych i specjalnej troski,
 • integracji ludzi zdrowych i niepełnosprawnych,
 • pobudzaniu twórczej aktywności wśród dzieci, młodzieży i dorosłych z różnym stopniem upośledzenia ruchowego i umysłowego.
"Centrum" takie powinno być jednostką aktywnie uczestniczącą w życiu środowiska, do którego przynależy, powinno stwarzać możliwości twórczego rozwoju tym, którzy go potrzebują, tym których potocznie nazywamy ludźmi bądź dziećmi specjalnej troski.
W miejscu tym realizowane będą programy społeczne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Służewca, zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także ludzi specjalnej troski.

Obecnie jeden z lokali w budynku przy ul. Orzyckiej 20 zajmuje Warszawski Oddział Krajowego Towarzystwa Autyzmu. Po nadbudowie budynku powstałby kompleks skupiający organizacje zajmujące się osobami w potrzebie.
Jednym z zadań ,,Centrum'' będzie pokazanie, iż troski i radości osób niepełnosprawnych są tak naprawdę takie same jak ludzi zdrowych.
Organizacje będą mogły podjąć wspólne działania dla dobra mieszkańców, aktywizować i skupiać wokół siebie dzieci i młodzież, co w znaczonym stopniu powinno wpłynąć na zmniejszenie zagrożenia ,,patologiami'' w tym rejonie.
Bezrobotni będą mieli szanse na znalezienie pracy w ,,Centrum'', a ich doświadczenie życiowe może okazać się nieocenione w wychowaniu zagrożonej wykluczeniem społecznym młodzieży.


PLANOWANE REZULTATY OSIĄGNIĘĆ

Cele rewitalizacji Dzielnicy Mokotów

Do ważniejszych celów rewitalizacji należą :
 • ożywienie społeczno-gospodarcze,
 • uzyskanie ładu przestrzennego i estetyki miasta,
 • przywrócenie nieruchomościom ich utraconej wartości,
 • zmniejszenie dysproporcji w zagospodarowaniu przestrzennym obszaru,
 • poprawa wizerunku i tożsamości lokalnej mieszkańców,
 • zainicjowanie i wzmocnienie współpracy między różnymi podmiotami przy lokalnych działaniach społecznych,
 • partycypacja społeczna - włączenie mieszkańców do procesu decyzyjnego,
 • konsultingowe i formalne społecznych grup inicjatywnych na rzecz inwestycji rewitalizacyjnych,
 • poprawa standardu zasobów mieszkaniowych,
 • wzrost ilości przedsięwzięć organizowanych w obszarze oddziaływania inwestycji,
 • zwiększenie udziału społeczności lokalnej w życiu kulturalnym Dzielnicy.
Do strategicznych celów Programu należą:
Cel I. Ożywienie społeczno - gospodarcze poprzez podniesienie jakości przestrzeni publicznej, zgodnie z zasadami ładu przestrzennego i estetyki.
Cel II. Rozwój turystyki i kultury w oparciu o zasoby dziedzictwa kulturowego.
Cel III. Zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców oraz poprawa możliwości komunikacyjnych wewnątrz osiedli.
Cel IV. Integracja mieszkańców, zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Realizują powyższe cele planowane jest osiągnięcie następujących rezultatów (konkretne liczby zostaną podane na etapie końcowym procesu opracowywania Mikroprogramu):

 • spadek bezrobocia, w szczególności wśród osób młodych i długotrwale bezrobotnych;
 • spadek liczby osób będących w zainteresowaniu Służby Kuratorskiej;
 • spadek liczby przestępstw;
 • spadek liczby osób będącyh klientami Ośrodka Pomocy Społecznej;
 • ożywienie gospodarcze terenu poprzez wzrost liczby podmiotów gopsodarzych na danym terenie;
 • ograniczenie patologii społecznych (narkomanii, alkoholizmu itp.);
 • integracja środowisk lokalnych poprzez realizację wspólnych przedsięwzięć;
 • wzrost powierzchni zielonych n danym terenie;
 • wzrost ilości miejsc tzw. małej infrastruktury rekreacyjnej (place zabaw, ścieżki rekreacyjne itp.)'
 • uatrakcyjnię bazy kulturalnej poprzez utworzenie nowych jednostek;
 • rozbudowa i modernizacja bazy rekreacyjno - sportowej (powstanie nowych obiektów).
Pdf
Drukuj
Powrót