Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów

INFORMACJE DOTYCZĄCE OPŁAT Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
 
UDZIELENIE BONIFIKATY OD OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
 1. Osobom fizycznym - użytkownikom wieczystym nieruchomości.

Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” przysługuje 50% bonifikata od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe. Bonifikata udzielana jest na wniosek użytkownika wieczystego.

 • do wniosku należy dołączyć niezbędne dokumenty potwierdzające wysokość uzyskanego dochodu w poprzednim roku przez zainteresowanego oraz osoby pozostające z nim we wspólnym gospodarstwie, t.j. odpowiednio:
  – oświadczenie o wysokości dochodów za wymagany okres,
  – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach lub ich braku,
  – PIT 40A wraz z oświadczeniem o nieosiąganiu  dochodów z innych źródeł,
  – zaświadczenie z Urzędu Pracy o statusie osoby bezrobotnej,
  – kopię legitymacji szkolnej/ studenckiej, akt urodzenia dziecka,
  – zaświadczenie z Ośrodka Opieki Społecznej,
  – dokument potwierdzający wysokość uzyskanego dodatku pielęgnacyjnego,
  – inne

W Wydziale Obsługi Mieszkańców oraz na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Mokotów Wydziału Nieruchomości do pobrania są druki wniosków, oświadczeń oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad rozpatrywania wniosków.

Pouczenie:

 • Oświadczenia o wysokości dochodu wypełniają wszystkie pełnoletnie osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie z użytkownikiem wieczystym.
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego winno zawierać informacje o dochodach wynikających ze wszystkich złożonych w Urzędzie Skarbowym zeznaniach podatkowych PIT, a w przypadku dokonywania rozliczeń
  w różnych Urzędach Skarbowych, winny być załączone zaświadczenia z każdego z nich. 
 • Z treści zaświadczenia jednoznacznie powinno wynikać, że wnioskodawca osiąga określony dochód brutto,
  nie przychód lub nie osiągnął żadnego dochodu.
 • PIT-em 40A swoje dochody mogą dokumentować wyłącznie emeryci i renciści, których jedynym źródłem utrzymania jest emerytura lub renta i fakt ten potwierdzą dodatkowym oświadczeniem z którego wynika,
  że rozliczani są z Urzędem Skarbowym za pośrednictwem ZUS i nie złożyli ani nie zamierzają samodzielnie rozliczać się z Urzędem Skarbowym.
 • Informacja z Urzędu Pracy dotyczy wyłącznie osób, które są tam zarejestrowane.
 • Zaświadczenie z Ośrodka Pomocy Społecznej winny przedłożyć osoby, które nie uzyskują żadnych dochodów lub ich wysokość nie pokrywa kosztów opłat związanych z utrzymaniem nieruchomości i korzystają z pomocy społecznej.
DOTYCZY ZMIANY ADRESU DO KORESPONDENCJI

Użytkownik wieczysty w przypadku zmiany adresu do korespondencji winien złożyć wniosek w tej sprawie.
Do doręczenia wypowiedzenia stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego art.39 i następne. Użytkownicy wieczyści oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić Wydział Nieruchomości dla Dzielnicy Mokotów o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku określonego doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny. Doręczenie wypowiedzenia opłaty uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia okresu przewidzianego w Kodeksie postępowania administracyjnego po podwójnym awizowaniu, a pismo pozostawia się w aktach sprawy. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma przesłanego mu przez pocztę lub inny organ albo w inny sposób, pismo zwraca się nadawcy z adnotacją o odmowie jego przyjęcia i datą odmowy. Pismo wraz z adnotacją włącza się do akt sprawy.
W przypadku tym, uznaje się, że pismo doręczone zostało w dniu odmowy jego przyjęcia przez adresata.

Gdy użytkownik wieczysty działa przez przedstawiciela - pisma doręcza się temu przedstawicielowi.
Jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika, pisma doręcza się pełnomocnikowi. Jeżeli ustanowiono kilku pełnomocników, doręcza się pisma tylko jednemu pełnomocnikowi. Strona może wskazać takiego pełnomocnika. Strona zamieszkała za granicą lub mająca siedzibę za granicą, jeżeli nie ustanowiła pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego w kraju, jest obowiązana wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń.
W razie niewskazania pełnomocnika do doręczeń przeznaczone dla tej strony pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Stronę należy o tym pouczyć przy pierwszym doręczeniu.

Podstawa prawna: art.78 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, art.39 i następne  Kodeksu postępowania administracyjnego.

DOTYCZY ZMIANY UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

W związku ze zmianą użytkownika wieczystego dokonaną na podstawie czynności cywilnoprawnych oraz zdarzeń prawnych  (sprzedaż, darowizna, spadek, itp.) należy złożyć wniosek wraz z kopią dokumentu potwierdzającego nabycie tego prawa oraz podać adresy do korespondencji nowych użytkowników wieczystych.

DOTYCZY ZMIANY WYSOKOŚCI STAWKI PROCENTOWEJ

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami stawka procentowa opłaty rocznej uzależniona jest od określonego w umowie celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste i wynosi:

 1. Za nieruchomości gruntowe oddane na cele obronności i bezpieczeństwa państwa, w tym ochrony przeciwpożarowej - 0,3 % ceny.
 2. Za nieruchomości gruntowe pod budowę obiektów sakralnych wraz z budynkami towarzyszącymi, plebanii w parafiach diecezjalnych i zakonnych, archiwów i muzeów diecezjalnych, seminariów duchownych, domów zakonnych oraz siedzib naczelnych władz kościołów i związków wyznaniowych- 0,3 % ceny.
 3. Za nieruchomości gruntowe na działalność charytatywną oraz na niezarobkową działalność: opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, wychowawczą, naukową lub badawczo-rozwojową- 0,3 % ceny,

  3.a) za nieruchomości gruntowe oddane na cele rolne - 1 % ceny.

 4. Za nieruchomości gruntowe oddane na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz działalność sportową - 1 % ceny.

  4.a) Za nieruchomości gruntowe na działalność turystyczną - 2 % ceny.

 5. Za pozostałe nieruchomości gruntowe - 3 % ceny.

Art. 73 ust  2. Jeżeli po oddaniu nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste nastąpi trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości, powodująca zmianę celu, na który nieruchomość została oddana, stawkę procentową opłaty rocznej zmienia się stosownie do tego celu. Przy dokonywaniu zmiany stawki procentowej stosuje się tryb postępowania określony w art. 78-81 ugn.
Przepisy  dotyczące zmiany stawki stosuje się odpowiednio do udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, w przypadku:

 1. Ustanowienia odrębnej własności lokalu, którego przeznaczenie jest inne niż cel, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste, lub
 2. Zmiany sposobu korzystania z lokalu.

Przesłanką do zmiany stawki procentowej jest trwała zmiana sposobu korzystania z nieruchomości powodująca zmianę określonego w umowie celu, na który nieruchomość została oddana w użytkowanie wieczyste (o czym może świadczyć decyzja o przyjęciu do użytkowania obiektów wzniesionych na nieruchomości, sposób korzystania określony w księdze wieczystej). Zmiana stawki procentowej może nastąpić na wniosek użytkownika wieczystego lub z urzędu. Nowa wysokość stawki obowiązuje od roku następującego po roku, w którym dokonano wypowiedzenia lub w przypadku zażądania przez użytkownika wieczystego aktualizacji opłaty, od roku następnego po złożeniu wniosku w tej sprawie.
Oświadczenie woli organu w zakresie zmiany wysokości stawki procentowej wyrażane jest na piśmie.
Użytkownik wieczysty niezadowolony z rozstrzygnięcia może je zaskarżyć w terminie 30 dni po jego otrzymaniu składając wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. Od orzeczenia SKO przysługuje wniesienie w terminie 14 dni sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu jest równoznaczne z żądaniem przekazania sprawy do sądu powszechnego.
Do czasu zakończenia postępowania o zmianę stawki procentowej użytkownik wieczysty jest zobowiązany do wnoszenia opłaty w kwocie dotychczasowej. Rozliczenie wniesionych wpłat następuje po ostatecznym rozstrzygnięciu sprawy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie lub sąd.

Podstawa prawna: art. 73 ust 2 i 2a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami.

NALICZENIE OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

Każdy użytkownik wieczysty może wystąpić do Wydziału Nieruchomości Referatu Opłat o udzielenie informacji dotyczącej obowiązującej wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego jeśli nabył grunt w udziale i nie otrzymał wcześniej od zbywcy informacji dotyczącej wysokości opłaty związanej z nabytym prawem.
Wydział Nieruchomości po otrzymaniu umów zawartych w formie aktów notarialnych oraz innych dokumentów świadczących o zmianie użytkownika wieczystego- po wprowadzeniu danych do bazy- informuje „nowych” użytkowników wieczystych o obowiązującej opłacie, wysyłając zawiadomienie.
Ze względu na opóźnienia w przepływie dokumentów od notariusza do komórki zajmującej się opłatami z tytułu użytkowania wieczystego w dzielnicy, każdy zainteresowany może złożyć wniosek.

Pdf
Drukuj
Powrót