grafika
Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych


 

Tytuł projektu: „Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent: Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Realizator: Szkoła Podstawowa nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie

Wartość projektu: 18 024,00 zł

Okres realizacji: 09.2012 r. – 06.2013 r.

Uczestnicy: 20 uczniów Szkoły Podstawowej nr 271 im. 11 Listopada w Warszawie

Celem projektu było wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu województwa mazowieckiego poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych.

W ramach projektu realizowane były zajęcia w następujących blokach tematycznych:

  • Zajęcia z zakresu ICT (technologie informacyjne i komunikacyjne);
  • Zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych;
  • Zajęcia z języków obcych;
  • Zajęcia zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
  • Zajęcia sportowo-wychowawcze.
Pdf
Drukuj
Powrót