grafika
Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces

Tytuł projektu: „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”
Działanie 9.1 „Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”

Beneficjent:
Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Realizator: Gimnazjum Nr 5 (dwie grupy), Gimnazjum nr 7 (dwie grupy), Gimnazjum nr 9, Gimnazjum nr 11 w Warszawie

Wartość projektu: 132 540, 00 zł

Okres realizacji projektu: 01.09.2010 r. - 30.11.2011 r.

Uczestnicy: 140 uczniów Gimnazjów z Dzielnicy Mokotów

Celem projektu było objęcie uczniów Szkół Gimnazjalnych z terenu Województwa Mazowieckiego systemem zajęć pozalekcyjnych podnoszących kompetencje kluczowe. W ramach projektu realizowane były następujące typy zajęć:

  • Zajęcia przyrodniczo-matematyczne;
  • Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego;
  • Zajęcia z języków obcych;
  • Zajęcia informatyczno-telekomunikacyjne;
  • Zajęcia sportowo-wychowawczych.
Pdf
Drukuj
Powrót