Komunikat WAB 9-07-2020

firmówka

Warszawa, dnia 6.07.2020 r.

Znak: UD-IV-WAB-D.6733.3.2020.SKO

nr rej: 3/CP/MOK/2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256)

zawiadamiam

o wydanej decyzji nr 8/CP/MOK/2020 dnia 6.07.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej DN 125 PE o długości ok. 600 m w ul. Augustówka na działkach ew. nr 60, 136, 137, 140 z obrębu 0525 i nr ew. 26, 27/2 z obrębu 0526 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów z wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Piotra Płachtę.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, pok. 200 oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW

M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów

Opublikowano: 9.07.2020

Pdf
Drukuj
Powrót