Komunikat WAB 8-07-2020

firmówka prezydenta

Warszawa, 06-07-2020 r.

Znak sprawy: UD-IV-WAB-B.6740.166.2020.AML

(Nr rej. 2/Z/2020)

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1474 z późn. zm.), art.61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na „budowie drogi publicznej (7KDD) na odcinku od ul. Domaniewskiej do końca wschodniej granicy działki ewidencyjnej nr 4/2 z obrębu 10808 wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetleniem, zabezpieczeniem sieci elektroenergetycznych w Warszawie w dzielnicy Mokotów”, na nieruchomościach obejmujących działki ew.:

  • 1, 4/2 (wg mapy podziałowej projektowane działki 4/3, 4/4), 6 (wg mapy podziałowej projektowane działki 6/1, 6/2) z obrębu 10808,
  • 14 z obrębu 10806,

wraz ze związaną z tą budową koniecznością przebudowy/budowy na terenie działek ew.:

  • 14 z obrębu 10806 (przebudowa infrastruktury technicznej),
  • 1 z obrębu 10808 (budowa skrzyżowania z ul. Domaniewską wraz z przebudową infrastruktury technicznej),
  • 4/2 z obrębu 10808 (zajęcie pod tymczasowy plac do zawracania).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z projektem budowlanym oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, w poniedziałki i środy tylko po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym, tel. 22-443-36-659, w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. PREZYDENTA M.ST. WARSZAWY

M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów

Opublikowano: 8.07.2020

Pdf
Drukuj
Powrót