grafika
Załączniki:
Wyprawka szkolna

WYPRAWKA SZKOLNA

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2020-2021 (dotyczy szkół ponadpodstawowych)

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022 (Dz. U. poz. 1227) w roku szkolnym 2020/2021 uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej będą uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

  1. 1słabowidzący,
  2. niesłyszący,
  3. słabosłyszący,
  4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
  5. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
  6. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
  7. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
  8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II czteroletniego liceum ogólnokształcącego,
d) klas II i III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym,
e) klas I i II pięcioletniego technikum,
f) klas II-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum,
g) szkoły specjalnej przysposabiających do pracy.

II. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia w zawodach przysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) klasy III branżowej szkoły I stopnia,
b) klas III i IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum.

III. Pomoc w formie dofinansowania zakupu materiałów edukacyjnych do kształcenia w zawodachprzysługuje uczniom uczęszczającym do:

a) klas I i II branżowej szkoły I stopnia,
b) klasy I branżowej szkoły II stopnia,
c) klas I i II pięcioletniego technikum,
d) klasy II dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w szkołach w terminie do 11 września 2020 r.

Osobą koordynującą „wyprawkę szkolną” w Dzielnicy Mokotów jest Grażyna Komorowska, tel. 22 44 36 682, e-mail:

Pdf
Drukuj
Powrót