grafika
Bezpieczne osiedle

PROGRAM POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY PN. „BEZPIECZNE OSIEDLE”

Program „Bezpieczne osiedle” jest programem długofalowym, którego istotą jest ciągła partnerska współpraca instytucji mających wpływ na poziom bezpieczeństwa na terenie miasta z mieszkańcami Warszawy. Program zakłada, że współpraca podmiotów działających w obszarze bezpieczeństwa powinna zmierzać do wyeliminowania niekorzystnych zjawisk i patologii związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem i wzrostu poczucia bezpieczeństwa lokalnych społeczności.

CEL GŁÓWNY PROGRAMU:

 • poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego na terenie dzielnic miasta stołecznego Warszawy.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 • zacieśnienie współpracy z mieszkańcami w zakresie diagnozowania i zapobiegania zjawiskom patologicznym, w tym przestępczości i zagrożeniom w ruchu drogowym,
 • podniesienie bezpieczeństwa miejsc postrzeganych jako niebezpieczne poprzez eliminowanie czynników generujących problemy, w tym wandalizmu, spożywania alkoholu w miejscach publicznych, agresywnego zachowania młodzieży, itp.,
 • wypracowanie mechanizmów wielostronnej, partnerskiej współpracy podmiotów realizujących program,
 • rozwijanie u mieszkańców poczucia terytorialności.

GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁAŃ:

 • bieżące określanie miejsc zagrożonych na podstawie informacji uzyskanych od mieszkańców,
 • analizowanie i weryfikowanie stanu infrastruktury osiedli mieszkaniowych wpływającej na powstawanie i rozwój negatywnych zjawisk,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do eliminowania lub ograniczania zagrożeń i ich skutków,
 • informowanie mieszkańców o lokalnych zagrożeniach,
 • aktywizowanie mieszkańców w działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa poprzez promowanie postaw obywatelskich,
 • koordynowanie działań zmierzających do zacieśnienia współpracy Policji i Straży Miejskiej z mieszkańcami w zakresie właściwej komunikacji i sprawniejszego reagowania na zgłoszenia mieszkańców,
 • monitorowanie poziomu poczucia bezpieczeństwa na terenie dzielnicy.

AKTUALNIE DZIAŁAJACE NA TERENIE MOKOTOWA GRUPY OSIEDLOWE

 1. „SIELCE-MORSKIE OKO” Budynek Administracji Osiedla ul. Zwierzyniecka 8b
 2. „STEGNY PŁN.” Budynek Administracji Osiedla ul. Czarnomorska 11
 3. „STEGNY PŁD.” Budynek Administracji Osiedla ul. Portofino 8
 4. „WIERZBNO-RAKOWIECKA” Budynek Administracji Osiedla ul. Różyckiego 1
 5. „SŁUŻEWIEC” Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Bełdan 2
 6. „SŁUŻEWIEC PŁD.” siedziba Rady Osiedla ul. Gruszczyńskiego 12
 7. „SŁUŻEW NAD DOLINKĄ” siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Bacha 31
 8. „SADYBA” Siedziba Spółdzielni Mieszkaniowej ul. Konstancińska 3

HARMONOGRAM SPOTKAŃ GRUP OSIEDLOWYCH W DZIELNICY MOKOTÓW - Marzec 2020

Pdf
Drukuj
Powrót