Deklaracja dostępności Strony informacyjnej Urzędu Dzielnicy Mokotów

Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strony informacyjnej Urzędu Dzielnicy Mokotów(link otwiera się w nowej karcie).

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Zobacz: Raport z wynikami przeglądu dostępności.(link otwiera się w nowej karcie)

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada:

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.(link otwiera się w nowej karcie)

Dostępność architektoniczna

Budynek Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa.

Siedziba Zarządu Dzielnicy Mokotów oraz Wydziału Administracyjno-Gospodarczego, Wydziału Architektury i Budownictwa, Wydziału Budżetowo-Księgowego, Wydziału Informatyki, Wydziału Kadr, Wydziału Nieruchomości, Wydziału Obrotu Nieruchomościami, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy, Wydziału Organizacyjnego, Wydziału Prawnego, Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej, Wydziału Zamówień Publicznych, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – Ewidencja Ludności i Dowodów Osobistych, Zespołu Kultury.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Główne wejście do budynku znajduje się od strony ulicy Wiśniowej, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm oraz 90 cm. Podjazd składa się z dwóch części po 8.30 m długości każda, o szerokości 120 cm i nachyleniu 6%. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce. Po jego obydwu stronach znajdują się drzwi przesuwne o szerokości powyżej 90 cm.

Po prawej stronie od wejścia znajduje się tablica tyflograficzna z przyciskiem przywołania pracownika Wydziału Obsługi Mieszkańców.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Sale obsługi interesantów

Po lewej stronie od wejścia za przesuwnymi drzwiami znajduje się punkt informacyjno-kancelaryjny z ladą na wysokości 120 cm uniemożliwiającą obsługę interesantów na wózkach inwalidzkich. W dalszej części korytarza zlokalizowane są stanowiska obsługi mieszkańców o szerokości 150 cm. Korytarz prowadzący do stanowisk ma szerokości 2m, w korytarzu tym znajdują się krzesła dla interesantów, które po rozłożeniu zawężają przestrzeń do 80 cm, co uniemożliwia swobodne minięcie się dwóch osób oraz przejazd wózkiem inwalidzkim. Dodatkowo znajdują się w korytarzu przewężenia poniżej 90 cm szerokości, utrudniające przedostanie się osoby na wózku inwalidzkim do kolejnej sali obsługi, w której mieszczą się kasy. Za przewężeniem znajdują się drzwi z progiem o wysokości około 2 cm.

Po prawej stronie od wejścia znajdują się stanowiska obsługi Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich (ewidencja ludności i dowodów osobistych). W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. W salach obsługi interesantów na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejności obsługi interesantów oraz o numerze stanowiska.

Toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze w korytarzu na lewo od wejścia głównego. Drzwi toalety zamykane są na klucz, który jest dostępny w punkcie informacyjno-kancelaryjnym, nie są one wyposażone w samozamykacz.

Korytarze i pomieszczenia na piętrach budynku

Na parterze budynku zainstalowany jest system kontroli dostępu – dostęp na piętra budynku jest możliwy jedynie po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym z pracownikiem urzędu oraz po pobraniu identyfikatora od ochrony budynku. W budynku nie ma windy, ani platformy do przemieszczania się osób niepełnosprawnych, w związku z tym piętra są niedostępne dla osób na wózkach inwalidzkich.

Korytarze na piętrach mają szerokość 125 cm, łączy je pięć klatek schodowych. Podzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi, które nie są oznakowane kontrastowymi naklejkami. Drzwi te są zintegrowane z systemem p.poż i zamykają się w momencie włączenia tego systemu. Wejścia do pokoi oznakowane zostały tabliczkami informacyjnymi, drzwi nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Schody

Klatki schodowe nie mają kontroli dostępu. Stopnie schodów są proste bez podcięć o wysokości 15 cm, pokryte antypoślizgowym, ryflowanym gresem bez czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody w zależności od klatki schodowej o szerokości od 90 cm do 110 cm wyposażone w jednostronną drewnianą poręcz.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm oraz 90 cm. Podjazd składa się z dwóch części po 8.30 m długości każda, o szerokości 120 cm i nachyleniu 6%. Brak pętli indukcyjnych dla osób niedosłyszących.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku od ulicy Wiśniowej są wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Dostęp do tłumacza języka migowego on-line jest możliwy na parterze budynku przy stanowisku nr 8.

Budynek Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Wiktorskiej 91A, 02-582 Warszawa.

Siedziba Wydziału Ochrony Środowiska, Wydziału Obsługi Mieszkańców, Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, Wydziału Zasobów Lokalowych, Delegatury Biura Administracji i Spraw Obywatelskich – Rejestracja Pojazdów i Wydawanie Uprawnień, Zespołu Funduszy Europejskich.

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Wiktorska 89 i Wiktorska 91A, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm oraz 90 cm. Podjazd o długości 840 cm i o szerokości 120 cm oraz nachyleniu 6%. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Pomiędzy wejściem głównym a holem znajduje się przedsionek o wymiarach 150x150 z drzwiami wewnętrznymi otwieranymi również na zewnątrz, utrudniający wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Na wprost wejścia głównego znajdują się schody. Schody te uniemożliwiają dostęp osób na wózkach inwalidzkich do dalszych pomieszczeń, ponieważ w budynku nie ma windy ani platformy do przemieszczania się osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym po lewej stronie od wejścia głównego (przed schodami) znajduje się pokój obsługi interesantów niepełnosprawnych (pomieszczenie nr 4). Konieczność skorzystania z tego pokoju należy zgłaszać pracownikom ochrony, którzy urzędują w portierni znajdującej się po prawej stronie od wejścia głównego. Ochrona wzywa pracownika merytorycznego Urzędu, który obsługuje osobę niepełnosprawną.

Sale obsługi interesantów

Za schodami po lewej stronie od wejścia znajduje się sala obsługi interesantów Delegatury Administracji i Spraw Obywatelskich – Rejestracja Pojazdów. Do Sali obsługi interesantów prowadzą szklane drzwi o szerokości powyżej 90 cm. Korytarze w sali obsługi mają szerokość 160 cm, znajdują się tam krzesła oraz ławki dla oczekujących interesantów, które zawężają korytarze do szerokości 110 cm - 90 cm. Okienka obsługi znajdują się na wysokości 105 cm, stanowisko obsługi ma szerokość 140 cm. Punkt informacyjno-kancelaryjny z ladą o wysokości 120 cm znajduje się na wprost wejścia za schodami, do punktu tego prowadzą drzwi szklane o szerokości powyżej 90 cm. W salach obsługi interesantów na parterze znajdują się elektroniczne tablice z wyświetlaczem informujące o kolejności obsługi interesantów oraz o numerze stanowiska.

W budynku nie ma systemu kontroli dostępu.

Korytarze na piętrach mają szerokość od 160 cm do 175 cm, łączą je dwie klatki schodowe. Korytarze od klatek schodowych wydzielone są szklanymi drzwiami przeciwpożarowymi o szerokości powyżej 90 cm, które nie są oznakowane kontrastowymi naklejkami. Wejścia do pokoi oznakowane zostały tabliczkami informacyjnymi, drzwi nie są wyposażone w kontrolę dostępu. W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm oraz 90 cm. Podjazd o długości 840 cm i o szerokości 120 cm oraz nachyleniu 6%. W budynku nie ma pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. Brak w budynku toalety dla osób niepełnosprawnych.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku od ulicy Wiktorskiej wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Brak dostępu do tłumacza języka migowego on-line.

Budynek Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Woronicza 44a, 02-640 Warszawa.

Siedziba Mokotowskiego Centrum Integracji Mieszkańców

1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do budynku znajduje się od strony parkingu zlokalizowanego pomiędzy budynkami Woronicza 44 i Woronicza 46, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm oraz 90 cm. Podjazd o długości 4 m i o szerokości 95 cm oraz nachyleniu 3%. Do drzwi wejściowych z poziomu terenu prowadzi jeden stopień o wysokości 15 cm bez oznaczeń kontrastowych. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane na zewnątrz. Pomiędzy wejściem głównym a holem znajduje się przedsionek o wymiarach 360x187 cm, przestrzeń ta jest zawężona przez parapet podokienny do wymiarów 360x125 cm z drzwiami wewnętrznymi otwieranymi również na zewnątrz, utrudniający wjazd osobom na wózkach inwalidzkich. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce. W budynku brak pętli indukcyjnej dla osób niedosłyszących. W budynku nie ma kontroli dostępu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Sale, w których odbywają się zajęcia dla mieszkańców znajdują się na poziomie „0” – parter budynku. Po lewej stronie od wejścia znajduję się sala komputerowa oraz punkt nieodpłatnych porad prawnych. Po prawej stronie od wejścia znajdują się pozostałe sale, w których odbywają się zajęcia dla mieszkańców. Na lewo skos od wejścia głównego na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych. Zajęcia dla mieszkańców odbywają się również na poziomie „-1” - znajdują się tam siłownia , szatnie oraz toalety przeznaczone do użytku dla osób korzystających z siłowni. Na poziom ten można dostać się windą, która znajduje się na lewo od wejścia głównego lub klatką schodową znajdująca się na prawo od wejścia głównego. Schody o szerokości 135 cm z poręczą obustronną, stopnie o wysokości 17 cm bez oznaczeń kontrastowych. Winda o wymiarach 110x140 cm z drzwiami przesuwnymi otwierającymi się na szerokość 80 cm, brak sygnalizacji dźwiękowej informującej o poziomie na którym znajduje się winda.

W budynku nie ma systemu kontroli dostępu.

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków z poręczami na dwóch wysokościach 70 cm oraz 90 cm. Podjazd o długości 4 m i o szerokości 95 cm oraz nachyleniu 3%. W budynku brak oznaczeń brajlowskich. Brak wózków do ewakuacji z poziomu „-1”.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku od ulicy Woronicza wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń budynku możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

W sali komputerowej (sala nr 18) istnieje dostęp do tłumacza języka migowego on-line.

Lokal Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Dąbrowskiego 71, 02-586 Warszawa.

Siedziba Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

1. Opis dostępności wejścia do lokalu i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do lokalu znajduje się od strony Dąbrowskiego, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków bez poręczy. Podjazd o długości 370 cm i o szerokości 112 cm oraz nachyleniu 3%. Do drzwi wejściowych z poziomu terenu prowadzą dwa stopnie o wysokości 14 i 17 cm bez oznaczeń kontrastowych. Drzwi wejściowe o szerokości powyżej 90 cm otwierane do wewnątrz. Za wejściem znajduje się obszar obsługi interesantów o wymiarach 140 x 200 cm. Hol wejściowy bez oznakowania dotykowego w posadzce. W budynku nie ma kontroli dostępu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Lokal znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia biurowe bez dostępu dla interesantów

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Przy wejściu znajduje się podjazd dla wózków bez poręczy. Podjazd o długości 370 cm i o szerokości 112 cm oraz nachyleniu 3%. W lokalu brak oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku od ulicy Dąbrowskiego wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych, a w odległości około 150 m. znajduje się drugie miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń lokalu możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego online.

Pracownik Urzędu obsługujący klientów został przeszkolony z języka migowego.

Lokal Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Sielecka 10, 00-738 Warszawa.

Siedziba Referatu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

1. Opis dostępności wejścia do lokalu i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do lokalu znajduje się od strony ul. Nowotarskiej przy skrzyżowaniu z ul. Sielecką, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Wejście znajduje się na poziomie ulicy. Drzwi wejściowe o szerokości poniżej 90 cm otwierane do wewnątrz. W poczekalni dostępna przestrzeń manewrowa bez oznakowania dotykowego w posadzce. Okienko do obsługi interesantów na wysokości 120 cm – brak możliwości obsługi klienta na wózku inwalidzkim. W poczekalni dostępne stanowisko (stolik), do którego wychodzi pracownik w przypadku klienta na wózku inwalidzkim. W lokalu nie ma kontroli dostępu.

W lokalu znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych po lewej stronie od wejścia głównego. Drzwi do toalety o szerokości powyżej 90 cm.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Lokal znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia biurowe bez dostępu dla interesantów

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W lokalu brak oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku brak miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych, najbliższe miejsce znajduje się w odległości około 400 m przy skrzyżowaniu ul. Sieleckiej z ul. Gagarina

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń lokalu możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego online.

Pracownik Urzędu obsługujący klientów został przeszkolony z języka migowego.

Lokal Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 2B, 02-517 Warszawa.

Siedziba Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń

1. Opis dostępności wejścia do lokalu i przechodzenia przez obszary kontroli.

Wejście główne do lokalu znajduje się od strony ul. Rakowieckiej, nie jest trudne do zlokalizowania dla osób słabowidzących. Wejście znajduje się na podwyższeniu około 12 cm Wysokość ta jest zniwelowana podestem umożliwiającym wjazd na wózku inwalidzkim. Pierwsze drzwi wejściowe o szerokości 90 cm otwierane na zewnątrz prowadzące do holu o wymiarach 160 cm x 160 cm oraz drugie drzwi o szerokości 90 cm otwierane do wewnątrz prowadzące do poczekalni. W poczekalni dostępna przestrzeń manewrowa bez oznakowania dotykowego w posadzce. Lada do obsługi interesantów na wysokości 70 cm. W lokalu nie ma kontroli dostępu.

2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Lokal znajduje się na parterze budynku, pomieszczenia biurowe bez dostępu dla interesantów

3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

W lokalu brak oznaczeń brajlowskich oraz pętli indukcyjnej.

4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Przed głównym wejściem do budynku znajdują się dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych

5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do wszystkich pomieszczeń lokalu możliwy jest wstęp z psem asystującym.

6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Nie ma możliwość skorzystania z tłumacza migowego online.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Inne informacje i oświadczenia

W roku 2021 zostanie uruchomiona nowa strona Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy dla Dzielnicy Mokotów w ramach ogólnomiejskiego portalu PIUW, który będzie dostosowany do wymogów ustawy.