grafika
Ekoportal

Zgodnie z Art. 21 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) organy administracji są obowiązane udostępniać każdemu informacje o środowisku i jego ochronie znajdujące się w ich posiadaniu lub które są dla nich przeznaczone. Informacje te (m.in. o wnioskach i raportach, które wpłynęły do urzędu, wydanych decyzjach) można znaleźć na stronie http://www.ekoportal.pl/

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt