grafika
Zgłoszenia instalacji

Przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia

Krok po kroku:

 • Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek – zgłoszenie instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia (patrz punkt załączniki do pobrania) lub napisz go samodzielnie (formularz wniosku nie jest obligatoryjny),
 • Do wniosku dołącz wymagane dokumenty,
 • Dokonaj opłaty skarbowej za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, z których emisja nie wymaga pozwolenia i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 • W przypadku prowadzenia sprawy przez pełnomocnika, dołącz oryginał  pełnomocnictwa lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa, dokonaj opłaty skarbowej i dowód jej wniesienia dołącz do wniosku,
 • Skompletowane dokumenty złóż w Urzędzie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy lub wyślij pocztą,
 • Zgodnie z art. 152 ust. 4 ustawy Prawo ochrony środowiska(Dz. U. z 2013 r., poz. 1232, z późn. zm.), do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, zgodnie z art. 152 ust.2 ustawy Prawo ochrony środowiska powinno zawierać:

a. oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
b. adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
c. rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość
   świadczonych usług,
d. czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
e. wielkość i rodzaj emisji,
f.  opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
g. informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi
   przepisami,

Do zgłoszenia należy dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

 • za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Opłaty:

 1. 120 zł - opłata skarbowa za przyjęcie zgłoszenia instalacji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko,z których emisja nie wymaga pozwolenia.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 3. Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać przelewem, przekazem na rachunek bankowy Urzędu m.st. Warszawy dla Dzielnicy Mokotów lub bezpośrednio w kasie Dzielnicy.
 4. Opłata skarbowa podlega zwrotowi, jeżeli mimo zapłacenia opłaty nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek.
 5. Zwolnione z opłaty skarbowej są:
  a. jednostki budżetowe,
  b. jednostki samorządu terytorialnego,
  c. organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają wniosek o dokonanie czynności
      urzędowej wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego
      w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
  d. osoby, które składając wniosek o dokonanie czynności urzędowej, albo składając
     dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa lub prokury, albo jego odpis, wypis
     lub kopię przedstawią zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pomocy społecznej
     z powodu ubóstwa.

Miejsce złożenia i odbioru:

MIEJSCE ZŁOŻENIA:

 • Wydział Obsługi Mieszkańców dla Dzielnicy Mokotów,
 • za pośrednictwem operatora pocztowego.

MIEJSCE ODBIORU:

Rozpoczęcie eksploatacji instalacji może nastąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów.

Termin odpowiedzi:

Zgodnie z art. 152 ust.4 ustawy Prawo ochrony środowiska do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

Tryb odwoławczy:

W przypadku wniesienia przez organ sprzeciwu w formie decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

Uwagi:

 1. Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko, należy dokonać:
  a. na 30 dni przed planowym terminem rozpoczęcia eksploatacji,
  b. w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym instalacja została objęta obowiązkiem
      zgłoszenia – w przypadku instalacji eksploatowanej.
 2. Zgłoszenia dokonuje prowadzący instalację lub pełnomocnik w imieniu strony, dołączając pełnomocnictwo.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z póź. zm.).
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1827).
 3. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 672, z późn. zm.).
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia (Dz. U. Nr 130, poz. 881).
 5. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130 poz. 880).
 6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne (Dz. U. Nr 130, poz. 879).

Wymagane załączniki:

 1. Zgłoszenie eksploatacji instalacji, której eksploatacja wymaga zgłoszenia. Druk OŚ-04-03/z1
 2. Formularz zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Druk OS-04-03/z2
 3. Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu danych ujętych w zgłoszeniu instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne. Druk OS-04-03/z3
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt