logo.png
19115_logo1.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
bannery_260 x 90.png
baner OW 4.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0009__ Przetargi.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
hdk.jpg
big baner oferta.GIF
Krzysztof Rinas - zapytaj Burmistrza
 
Krzysztof Rinas
tel.: 22 443 674 11
fax 22 325 45 52
e-mail:
 
ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa
 
REGULAMIN:
 1. Zadając pytanie, Użytkownik akceptuje Regulamin.
 2. Pytanie proszę przesłać za pomocą formularza kontaktowego (dostępny poniżej pod napisem "Komentarze"), podając pseudonim/imię i treść pytania/komentarza i zatwierdzając go poprzez "Dodaj komentarz".
 3. Użytkownik wyraża zgodę na publikację imienia oraz treści pytania na stronie internetowej www.mokotow.waw.pl
 4. Pytanie powinno być precyzyjne, w formie 1-2 zdań.
 5. Pytania są publikowane w wersji nadesłanej, z zachowaniem oryginalnej pisowni.
 6. Odpowiedź odnosi się wyłącznie do pytania i jest udzielana w zakresie kompetencji służbowych burmistrza i zadań dzielnicy.

  Uwaga! Nie publikujemy uwag ani komentarzy dotyczących funkcjonowania urzędów, które nie podlegają władzy burmistrza, jak np. urząd pracy, starostwo, policja, służba zdrowia itp.

  Rubryka ma służyć dobrej komunikacji burmistrza z mieszkańcami w sprawach związanych z zadaniami naszej dzielnicy. 

 7. Odpowiedź na najczęściej zadawane pytania jest publikowana na tej stronie lub jeśli internauta sobie tego nie życzy, wysyłana na podany przez niego e-mail.
 8. Termin udzielenia odpowiedzi jest uzależniony od liczby napływających pytań oraz stopnia ich skomplikowania.
 9. Zabronione jest używanie wulgaryzmów, przesyłanie tekstów zawierających groźby lub obraźliwe wypowiedzi o konkretnych osobach (rubryka jest moderowana).
 10. W przypadku złamania powyższych zakazów pytanie nie będzie publikowane, a odpowiedź na nie nie będzie udzielona.
 11. Nie będą udzielane odpowiedzi na pytania często powtarzane. Proszę przejrzeć poprzednie wypowiedzi, ponieważ wielu Użytkowników porusza w swoich pytaniach te same tematy.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
Czytaj pytanie
grafika
First page
1
Last page
Mieszkanka Mokotowa   2016-12-12 10:45:32
Szanowny Panie,
na początku br. podana została wiadomość, na którą Mieszkańcy Warszawy oczekują od trzech lat ws. projektu Uchwały dot. wykupu lokali komunalnych (po orzeczeniu NSA w 2014).
Aktualnie jednak głosowanie nad nową Uchwałą w sprawie sprzedaży lokali komunalnych z bonifikatami zostało wstrzymane, a uchwała wypadła z porządku obrad (uchwała w porządku obrad zarządu - jesień 2016). Do urzędów dotarło pismo w-ce Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie wstrzymania głosowania nad tym dokumentem z uwagi na planowane nowe regulacje prawne.
Proszę o informacje jakie nowe regulacje prawne planuje wprowadzić Miasto, czy obejmują one sprzedaż lokali z bonifikatami, kiedy i gdzie możliwe będzie zapoznanie się projektem nowego aktu prawnego. Względnie wskazanie właściwej komórki Urzędu miasta, w której możliwe jest uzyskanie szczegółowych informacji w przedmiotowej sprawie.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W odpowiedzi na pytanie Mieszkanki Mokotowa dot. regulacji prawnych umożliwiających wykup lokali komunalnych z bonifikatą, uprzejmie informuję, iż zgodnie z pismem Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy, znak: PL-WLM.7125.133.2016.AKE z dnia 07.11.2016 r., aktualnie prace nad projektem uchwały zostały wstrzymane, do czasu przygotowania dokumentów programowych dotyczących nowej, kompleksowej polityki mieszkaniowej.

Z uwagi na szczególny wpływ sprzedaży mieszkań komunalnych na kształt polityki mieszkaniowe kwestia ta będzie przedmiotem dyskusji m.in. w ramach Komisji Dialogu Społecznego ds. zaspokajania potrzeb mieszkaniowych i przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu lokatorów powołanej przy Biurze Polityki Lokalowej.

Tak więc władze Dzielnicy Mokotów nie są obecnie stroną w konsultacjach na temat przyszłego kształtu polityki mieszkaniowej, a bardziej szczegółowych informacji może Pani uzyskać w Biurze Polityki Lokalowej ul. Canaletta 2 00-099 Warszawa tel. 22 443 37 00, 22 443 37 01.
Emilia   2016-10-29 17:18:05
Proszę o informację dlaczego Dzielnica pozwala na bezprawne zajmowanie/korzystanie z działki drogowej na ul. Bokserskiej przy bramie Wyścigów. Zarządca budynku przy ul. Bokserskiej 1 ustawił na działce drogowej swoje kontenery na śmieci a także składuje odpady poza kontenerami co bardzo szpeci okolicę. Ponadto wymalował miejsca parkingowe na działce drogowej (chodnik) i je wynajmuje!!! Nasyła ochronę która przegania mieszkańców z publicznego terenu!!! Zorganizował sobie ulicę jak by był jego prywatna własnością - dwa zjazdy z wymalowanymi kopertami. Proszę o interwencję
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Szanowna Pani,
odpowiadając na Pani zapytanie w sprawie bezprawnego zajmowania/ korzystania z działki drogowej ul. Bokserskiej przy bramie Wyścigów informuję, że kontrola przeprowadzona przez zarządcę drogi wykazała, iż miejsca parkingowe przy posesji oznaczonej adresem ul. Bokserska 1 znajdują się na działce, która położona jest poza granicami terytorialnymi dzielnicy Mokotów.
Jednocześnie, ta sama kontrola potwierdziła stojące w pasie drogowym ul. Bokserskiej, przy bramie Wyścigów, bez zgody zarządcy drogi, pojemniki służące do zbiórki odpadów komunalnych. Na pojemnikach brak informacji wskazującej do kogo one należą, ani też przez kogo są użytkowane. Zgodnie z art. 40 ust 12 pkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (tj. Dz. U.2016 r. poz. 1440) zarządca drogi w przypadku zajęcia pasa drogowego bez zezwolenia lub bez umowy, o której mowa w art. 22 ust. 2, 2a lub 2c tej ustawy , wymierza w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z ust 4-6 tego artykułu. Jednak, aby nałożyć sankcje wskazane w ww. ustawie konieczne jest ustalenie przez zarządcę drogi podmiotu odpowiedzialnego za przedmiotowe zajęcie i w tym zakresie zarządca drogi podejmuje działania.
Sabina z Sielc   2016-10-06 11:46:37
Panie Burmistrzu. Cierpliwość mieszkańców okolic Iwicka - Sielecka wyczerpała się. Brak remontów chodników i jezdni Iwickiej sprawił serię wypadków osób starszych, niewolników swoich mieszkań, ponieważ boją się wychodzić ze względu na niebezpieczeństwo. Odbyliśmy zebranie 14 wspólnot i rozpoczniemy serię protestów, jeśli władze Mokotowa natychmiast nie rozpoczną poprawiania bezpieczeństwa mieszkańców. Te chodniki to śmierć dla osób starszych. Co Pan obiecuje załatwić NATYCHMIAST? Chcemy spotkania z władzami w tej sprawie. Nie odpuścimy!Sabina
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W nawiązaniu do zapytania w sprawie remontu jezdni i chodników ulicy Iwickiej, na odcinku od ulicy Gagarina do ulicy Podchorążych - uprzejmie informuję, iż obecnie przy w/w ulicy możemy wykonywać jedynie punktowe roboty naprawcze, gdyż aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont tej ulicy, na odc. jw.

W oparciu o powyższą dokumentację, projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2018.
Tomasz Wanatowicz   2016-10-05 23:24:31
Panie Burmistrzu. Od wielu, wielu lat mieszkańcy Ulicy Iwickiej na odcinku od Gagarina do Podchorążych czekają na remont jezdni i chodników, które są w skandalicznym stanie. Wiele starszych osób i niepełnosprawni boją się wychodzić, ze względu na bezpieczeństwo. Prosimy o spowodowanie, aby przynajmniej chodnik z jednej strony wyremontować jak najszybciej, szczególnie, że będzie niebawem ślisko i jeszcze bardziej niebezpiecznie. Kilka osób starszych upadło już i połamało się na wystających płytach i dziurach. To musi być naprawione w trybie natychmiastowym!
Czekamy na Pana interwencję i zbadanie sprawy.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
W nawiązaniu do zapytania w sprawie remontu jezdni i chodników ulicy Iwickiej, na odcinku od ulicy Gagarina do ulicy Podchorążych - uprzejmie informuję, iż obecnie przy w/w ulicy możemy wykonywać jedynie punktowe roboty naprawcze, gdyż aktualnie opracowywana jest dokumentacja projektowo-kosztorysowa na remont tej ulicy, na odc. jw.

W oparciu o powyższą dokumentację, projekt zostanie zrealizowany w latach 2017-2018.
kazimierz   2016-09-24 20:49:30
Dlaczego WZL nie odzyskuje lokali służbowych dotyczy Policji,Wojska i innych służb które są zajmowanie przez osoby nieuprawnione.
Burmistrz Dzielnicy Mokotów  
Szanowny Panie,
informuję, że m.st. Warszawa nie posiada kompetencji do ingerowania w sprawy lokali, w których prawo dysponowania (przydzielania lub opróżniania) przysługuje innym podmiotom. Istotą dysponowania jest rozporządzanie ich najmem, w tym ich opróżnianie.
Na przestrzeni ostatnich lat podejmowano szereg działań zmierzających do przeznaczenia dużej części tych lokali na zadania gminne i zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób niezwiązanych już z resortem. W ich wyniku zostały zawarte porozumienia z Komendą Główną Policji, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Służbą Więzienną, na mocy których część mieszkań pozostała nadal w dyspozycji służb, ale większość została zwrócona do zasobu miasta. W sytuacji gdy lokale zwrócone do zasobu miasta są zajmowane bez tytułu prawnego, wówczas prowadzone są postępowania zmierzające do uregulowania uprawnień osobom zajmującym te lokale, gdy spełnione są kryteria zawarte w Uchwale Nr LVIII/1751/2009 Rady m. st. Warszawy w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 132, poz. 3937, z późn. zm.). lub postępowania o ich opróżnienie (jest to jednak proces długotrwały, gdyż w sytuacji braku możliwości polubownego opróżnienia lokalu, konieczne jest uzyskanie wyroku Sądu).
Natomiast w przypadku lokali zajmowanych bez tytułu prawnego, które nadal pozostają w gestii służb resortowych, urząd nie może prowadzić postępowań o opróżnienie. Takie uprawnienia posiadają jedynie właściwe do spraw mieszkaniowych jednostki organizacyjne tych służb.
First page
1
Last page
KONKURS.png
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png