Kasy

Kasy są czynne w godzinach pracy Urzędu:

  • poniedziałek 800 – 1800
  • wtorek - piątek 800 – 1600

W kasach można dokonać wszelkich opłat związanych ze sprawami załatwianymi w Urzędzie Dzielnicy Mokotów, w tym także:

opłaty skarbowej za sprawy załatwiane na terenie Dzielnicy zgodnie z właściwością miejscową organu podatkowego:
Art. 12 ustawy o opłacie skarbowej,z dnia 16 listopada 2006 r., (Dz.U.2006.225.1635):
„1. Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest wójt (burmistrz, prezydent miasta).
2. Organem podatkowym właściwym miejscowo w sprawach opłaty skarbowej jest:
  1. od dokonania czynności urzędowej, wydania zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) - organ podatkowy właściwy ze względu na siedzibę organu lub podmiotu, który dokonał czynności urzędowej albo wydał zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję);
  2. od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii - organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce złożenia dokumentu.”


Kasy przyjmują także płatności kartami płatniczymi MASTERCARD, MASTERCARD ELECTRONIC, MAESTRO, VISA, VISA ELECTRON.

Wszelkich opłat można także dokonywać przelewem na odpowiednie konto bankowe Urzędu Dzielnicy Mokotów.

Wykaz kont bankowych - zobacz

Pdf
Drukuj
Powrót