grafika
Komunikaty Urzędu Skarbowego

Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje o nowych terminach i sposobie przesyłania informacji o dochodach.

 • Od 2019 r. zmienia się sposób przesyłania informacji o uzyskanych w poprzednim roku dochodach.
 • PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R za 2018 r. przekazywane są do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie do 31 stycznia 2019 r.
 • Termin na przesłanie informacji podatnikowi nie zmienia się i jest to nadal koniec lutego.

Jak złożyć, podpisać i przesłać informacje

Od nowego roku wszystkie informacje o wypłaconych w 2018 r. dochodach należy przesłać do urzędu skarbowego wyłącznie elektronicznie, na właściwych wzorach formularzy (PIT-8C, PIT-11, PIT-R). Jest na to czas do 31 stycznia 2019 r.

Nie zmienia się natomiast termin składania rocznej deklaracji PIT-4R, PIT-8AR – trzeba to zrobić do 31 stycznia. Z kolei informację IFT-1/IFT-1R należy złożyć do 28 lutego.

Również do końca lutego informację o wypłaconych dochodach należy przesłać podatnikowi.

Formularze można podpisać:

 • podpisem kwalifikowanym – wszystkie formularze;
 • danymi autoryzującymi – formularze: PIT-8C, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-4R, PIT-8AR, jeżeli są one składane przez osoby fizyczne

i przesłać na trzy sposoby: za pomocą formularza interaktywnego Ministerstwa Finansów, modułu finansowo-księgowego lub Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD).

Więcej informacji nt. nowych zasad i sposobów przekazywania informacji o dochodach, a także wszelkie niezbędne dane kontaktowe znajdują się w specjalnie przygotowanym serwisie na portalu podatkowym (link otwiera nowe okno w innym serwisie).


Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwiać sprawy urzędowe online w serwisach administracji publicznej, bez wychodzenia z domu.

plakat: Przedsiębiorco, załóz Profil Zaufany (eGO)


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje:

od 1 stycznia 2018 r. wszyscy podatnicy VAT, którzy składają deklaracje VAT-7 lub VAT-7K, w tym mikroprzedsiębiorcy, są zobowiązani do prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i posiadają obowiązek przesyłania jej jako Jednolity Plik Kontrolny dla potrzeb VAT (JPK_VAT).

Obowiązek złożenia pliku JPK_VAT za styczeń upływa 26 lutego 2018 r. Plik można wysłać do Urzędu  od 1 lutego br. za pośrednictwem bezpłatnych aplikacji udostępnianych przez Ministerstwo Finansów.

Ponadto Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów uprzejmie informuje, iż wszyscy podatnicy VAT,  również mikroprzedsiębiorcy, deklaracje VAT od stycznia 2018 r. winni składać wyłącznie w formie elektronicznej.


Powstała Krajowa Administracja Skarbowa

1 marca 2017 r. została utworzona Krajowa Administracja Skarbowa. Jest to reforma dotychczasowych struktur administracji podatkowej, Służby Celnej i kontroli skarbowej. Wprowadzone zmiany  umożliwią lepsze wykorzystanie zasobów kadrowych, finansowych i organizacyjnych połączonych służb.

Krajowa Administracja Skarbowa to wyspecjalizowane jednostki administracji rządowej wykonujące zadania z zakresu realizacji dochodów z tytułu podatków, należności celnych, opłat oraz niepodatkowych należności budżetowych, ochrony interesów Skarbu Państwa oraz ochrony obszaru celnego Unii Europejskiej. Zapewniać będą także obsługę i wsparcie podatnikom i przedsiębiorcom w prawidłowym wykonywaniu obowiązków podatkowych i celnych.

Nową, skonsolidowaną KAS w woj. mazowieckim od 1 marca 2017 r. tworzą następujące jednostki organizacyjne:
1.  Izba Administracji Skarbowej w Warszawie
2.  51 urzędów skarbowych (lokalizacja urzędów skarbowych pozostała bez zmian)
3.  Urząd Celno-Skarbowy w Warszawie wraz z 3 delegaturami i 7 oddziałami w Warszawie oraz 4 delegaturami zamiejscowymi w:  Radomiu, Pruszkowie, Siedlcach, Ciechanowie i 8 oddziałami celnymi w: Radomiu, Grójcu, Pruszkowie, Płocku, Siedlcach, Garwolinie, Ciechanowie, Ostrołęce.

Delegatury urzędów celno-skarbowych zostały zorganizowane na bazie urzędów celnych i funkcjonują w dotychczasowych lokalizacjach urzędów celnych. Dotychczasowe oddziały celne  kontynuują swoją działalność pod tą samą nazwą i w tych samych co dotychczas lokalizacjach.

Podczas przeprowadzania reformy przyjęto następujące założenia:

 • urzędy skarbowe wykonują dotychczasowe zadania,
 • utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej nie będzie tworzyło nowych obowiązków dla obywateli i przedsiębiorców.

Organizacja urzędów skarbowych, tj. ich siedziby, zasięg terytorialny i numery rachunków bankowych pozostają bez zmian. Utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej pozostaje również bez wpływu na przepisy regulujące rozliczenie roczne PIT. Stąd reforma nie będzie odczuwalna dla podatników składających deklaracje podatkowe w okresie rozliczania podatku PIT.  Bez zmian pozostaną również zasady rozliczania podatku CIT, podatku od spadku i darowizn oraz podatku od czynności cywilno-prawnych.

W ramach KAS bezpośrednia obsługa podatników nadal będzie odbywać się w urzędach skarbowych, które pozostaną w dotychczasowej lokalizacji. Dyrektor izby administracji skarbowej będzie organem odwoławczym w sprawach, które należą w pierwszej instancji do naczelników urzędów skarbowych lub naczelnika urzędu celno-skarbowego. Wyjątek będą stanowiły decyzje podatkowe wydawane przez naczelnika urzędu celno-skarbowego w następstwie stwierdzenia nieprawidłowości w przestrzeganiu przepisów prawa podatkowego, w ramach przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. W tym przypadku organem odwoławczym będzie ten sam naczelnik urzędu celno-skarbowego.

Natomiast naczelnik urzędu celno-skarbowego przejmie zadania dyrektora urzędu kontroli skarbowej i dyrektora izby celnej. Urząd Celno-Skarbowy  będzie realizował zadania związane m.in. z wykonywaniem kontroli celno-skarbowej, ustalaniem i określaniem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, obejmowaniem towarów procedurami celnymi oraz rozpoznawaniem, wykrywaniem, zapobieganiem i zwalczaniem przestępstw skarbowych.


Centra obsługi - wiele spraw w jednym miejscu

1 września Administracja Podatkowa uruchamia centra obsługi. To nowe udogodnienie, dzięki któremu podatnicy będą mogli załatwić swoje sprawy nie tylko we własnym urzędzie, ale zrobią to także w wybranych miejscach na terenie całego kraju. Ponadto w centrach, oprócz spraw podatkowych, będzie można złożyć wybrane dokumenty z obszaru ZUS
i akcyzy.

Dotychczas podatnik mógł załatwiać sprawy tylko w swoim urzędzie skarbowym, w zależności od miejsca zamieszkania lub siedziby. Było to szczególnie uciążliwe dla tych, którzy pracują lub studiują z dala od domu. Uzyskanie np. zaświadczenia wymagało nawet kilkusetkilometrowej podróży. Od września, wystarczy wizyta w jednym z 50 centrów obsługi.

W centrach obsługi pracownicy Administracji Podatkowej będą przyjmować podania i deklaracje, wydawać zaświadczenia, informować podatników
o ich prawach i obowiązkach.

Centra ułatwią przedsiębiorcom, szczególnie tym najmniejszym, dostęp do usług Administracji podatkowej, Służby Celnej oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oprócz spraw realizowanych dotychczas przez urzędy skarbowe przedsiębiorcy będą mogli m.in.:

 • złożyć deklaracje uproszczone z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U od samochodów osobowych lub pobrać potwierdzenie zapłaty akcyzy
 • złożyć dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe ),

Na stanowiskach komputerowych w centrach obsługi podatnicy będą mieli dostęp do portalu podatkowego Ministerstwa Finansów, ePUAPu oraz zarejestrują działalność gospodarczą.

Sposób działania centrów będzie zestandaryzowany co oznacza, że podatnicy w każdym z nich będą mogli skorzystać z takich samych rozwiązań i być obsłużeni według jednakowych standardów.

Centra obsługi to jedno z wielu nowych rozwiązań wdrażanych w ramach Systemu Obsługi i Wsparcia Podatnika.

W przyszłości planowane jest utworzenie kolejnych centrów oraz ciągły rozwój świadczonych przez nie usług.

Pilotaż tej nowej usługi Administracji Podatkowej będzie prowadzony od 1 września br. w Urzędzie Skarbowym Warszawa-Mokotów.


Usprawnienie organizacji Administracji Podatkowej - konsolidacja procesów pomocniczych

Od 1 kwietnia 2015 roku Administracja Podatkowa będzie funkcjonowała w innej formule niż dotychczas. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe staną się jedną jednostką budżetową, a dla wszystkich pracowników tej administracji w województwie pracodawcą będzie izba skarbowa. Efektem tych zmian będzie lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania Administracji Podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie będą miały wpływu na siatkę urzędów skarbowych.


Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów zachęca Państwa do korzystania z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) - www.epuap.gov.pl.


EPUAP to łatwy i bezpieczny system informatyczny udostępniający usługi publiczne, dzięki któremu klienci m.in. urzędów skarbowych mogą załatwiać sprawy za pośrednictwem internetu,   a przedstawiciele podmiotów publicznych – bezpłatnie udostępniać swoje usługi.
Portal zapewnia sprawną komunikację pomiędzy:

 • Obywatelami a administracją.
 • Przedsiębiorcami a administracją.
 • Instytucjami administracji publicznej.

Podatnicy poszukując usługi, którą chcieliby zrealizować za pośrednictwem portalu www.epuap.gov.pl powinni skorzystać z Katalogu Usług, który jest narzędziem standaryzującym sposób prezentowania i opisywania usług administracji publicznej.

        W katalogu usług dla Podatników naszego Urzędu dostępne są następujące sprawy:

 • Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowych.
 • Odwołania i zażalenia.
 • Oświadczenie o stanie majątkowym.
 • Pismo ogólne do urzędu.
 • Skargi,wnioski,zapytania do urzędu.
 • Uzasadnienie przyczyn złożenia korekty podatkowej.
 • Wydanie kopii dokumentów z archiwum zakładowego.
 • Wydawanie zaświadczeń.
 • Zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami lub stwierdzające stan zaległości.
 • Zaświadczenie o barku dochodów.
 • Zaświadczenie o dochodach.
 • Zaświadczenie o figurowaniu w ewidencji podatników z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Jedynym warunkiem korzystania z usług dostępnych na portalu ePUAP jest posiadanie profilu zaufanego, który jest bezpłatną metodą potwierdzania tożsamości w elektronicznych kontaktach z administracją a także odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego certyfikatem kwalifikowanym.

Celem uzyskania profilu zaufanego należy:


I sposób – dla wszystkich obywateli:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. osobiście udać się do punktu potwierdzającego profil celem potwierdzenia tożsamości.
  Potwierdzenie profilu zaufanego Podatnik może uzyskać w siedzibie Urzędu Skarbowego Warszawa-Mokotów przy ul. Postępu 16a – Sala Obsługi lit.M.

II sposób – dla osób posiadających podpis elektroniczny:

 1. zalogować się na platformie ePUAP (wymagane posiadanie konta na ePUAP),
 2. wypełnić wniosek o założenie profilu,
 3. potwierdzić swoje dane za pomocą podpisu elektronicznego z kwalifikowanym certyfikatem.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt