Komunikat WAB 20-10-2020

firmówka

Warszawa, dnia 15.10.2020 r.

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.11.2020.MRU

(nr rej.11/CP/MOK/20)

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.)

oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r. poz. 256 z późn. zm.),

zawiadamiam

że na wniosek Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher z siedzibą w Warszawie, wydana została w dniu 15 października 2020r. decyzja Nr 1/CPK/MOK/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym, ustalająca warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na zmianie sposobu użytkowania budynku zwierzętarni na cele przychodni szpitalnej wraz z jego przebudową, na części działki ew. nr 124/1 w obrębie 0211 przy ul. Spartańskiej 1 w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów.

pouczenie

Zgodnie z art. 49 § 2 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne ogłoszenie.

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją oraz postanowieniem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy przy ul. Rakowieckiej 25/27, w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. W celu ustalenia formy udostępnienia ww. dokumentów należy skontaktować się z osobą prowadzącą postępowanie.

Osoba do kontaktu: Magdalena Rutkowska, , tel. 22-44-36-649.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW

M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów

Opublikowano: 20.10.2020

Pdf
Drukuj
Powrót