Komunikat WAB 22-11-2019

firmówka

Warszawa, dnia 19.11.2019 r.

Znak sprawy: UD-IV-WAB-D.6733.15.2019.SKO
nr rej: 15/CP/MOK/2019

 

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096)

zawiadamiam

o zebraniu dowodów i uzgodnień w postępowaniu administracyjnym prowadzonym na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Gawarkiewicza, z dnia 24.09.2019r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej nabudowie sieci gazowej w ulicach Steinhausa, Kuratowskiego, Arbuzowej, al. Wilanowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów na działkach z obrębu 1006 o następujących numerach:

39 (w części), 68/9, 68/10 (w części), 83/1, 83/6, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/13, 83/14, 83/15, 87/3,    87/4, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, 89, 99/1, 99/2, 101, 108/3, 108/4, 108/5, 108/6, 108/7, 108/8, 108/9, 108/10, 108/11 (w części), 108/14, 122, 123 oraz działka nr 3 z obrębu 0536

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, pok. 200 oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

 

z up. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW
M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów

Opublikowano: 22.11.2019

Pdf
Drukuj
Powrót