Komunikat WAB 16-10-2019

firmówka

Warszawa, 11.10.2019 r.

Znak: UD-IV-WAB-A.6733.15.2019.SKO
nr rej: 15/CP/MOK/2019

 

 O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2095)

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne prowadzone na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Wojciecha Gawarkiewicza, z dnia 24.09.2019r., o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej w ulicach Steinhausa, Kuratowskiego, Arbuzowej, al. Wilanowskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów na działkach z obrębu 1006 o numerach:

39 (w części), 68/10 (w części), 83/1, 83/6, 83/9, 83/10, 83/11, 83/12, 83/13, 83/14, 83/15, 87/3,    87/4, 88/1, 88/2, 88/4, 88/5, 89, 99/1, 99/2, 101, 108/4, 108/5, 108/6, 108/8, 108/11 (w części), 122, 123.

Pouczenie

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z ww. wnioskiem w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, pok. 200 oraz zgłosić uwagi i zastrzeżenia w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW
M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów

Opublikowano: 16.10.2019

Pdf
Drukuj
Powrót