Komunikat WAB 20-09-2019

firmówka

Warszawa, 18 września 2019 r.

UD-IV-WAB-6740.338.2019.MMB
nr rej.: 2/Z/19

OBWIESZCZENIE

Działając na podstawie art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowywania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474), art. 61 § 4 w związku z art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.),

zawiadamiam

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie części dróg oznaczonych w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego rejonu pod Skocznią – część I i rejonu skrzyżowania ulic Sikorskiego i Sobieskiego, jako 7 KDL i 3 KDL wraz z chodnikiem, odwodnieniem jezdni, oświetleniem oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomościach obejmujących działki:

- 3/27 (wg mapy podziałowej projektowane działki ew. nr: 3/30, 3/31) w obrębie 0223, 12 (wg mapy podziałowej projektowane działki ew. nr: 12/1, 12/2), 15/7 (wg mapy podziałowej projektowane działki ew. nr: 15/10, 15/11, 15/12) w obrębie 0228, w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, strony postępowania mają możliwość zapoznania się z dokumentacją w przedmiotowej sprawie oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Mokotów, Urząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, ul. Rakowiecka 25/27, pok. 204, IIp, w poniedziałki i czwartki, w pozostałe dni – po telefonicznym uzgodnieniu terminu, w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW
M.ST. WARSZAWY

/-/ Maria Schirmer
Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa
dla Dzielnicy Mokotów

Opublikowano: 20.09.2019

Pdf
Drukuj
Powrót