Załóż działalność gospodarczą krok po kroku

Załóż działalność gospodarczą krok po kroku

 1. Wypełnij wniosek CEIDG-1, możesz go pobrać ze strony www.firma.gov.pl. Instrukcja wypełnienia wniosku jest dołączona do wniosku.
 2. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP możesz za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do systemu CEIDG.
 3. Jeżeli nie posiadasz w/w narzędzi w celu złożenia i podpisania wniosku zapraszamy do Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 2B.
 4. Możesz także wypełnić wniosek na stronie www.firma.gov.pl oraz wydrukować wniosek w wersji roboczej lub zapisać nadany mu numer kodu kreskowego - wtedy po przyjściu do Urzędu pracownik pomoże wydrukować wniosek, pozostanie tylko go podpisać.
 5. Formularz CEIDG-1 jest zintegrowanym zgłoszeniem do CEIDG, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i  ZUS. Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.
 6. Do wniosku CEIDG-1 jest możliwe dołączenie załączników ZUS (ZZA, ZCNA, ZWUA, ZUA, ZIUA), formularzy PIT 16 oraz VAT-R (tylko osoby posiadające numer NIP).
 7. Wraz z wnioskiem o wpis do CEIDG, z wyjątkiem wniosku o wykreślenie przedsiębiorcy, składa się oświadczenie o:    

- podejmowaniu lub wykonywaniu określonej działalności gospodarczej nieobjętej żadnym z zakazów , o których mowa w art. 5 ust. 2 pkt 13-15 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, wydanym wobec osoby, której wpis dotyczy.
- posiadaniu tytułu prawnego do nieruchomości, których adresy są wpisane do CEIDG.

Oświadczenia te składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenia zawiera w nich klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Wymagane dokumenty przy składaniu wniosku:

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
 3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy dokument potwierdzający status pobytu na terytorium RP (lub notarialnie lub urzędowo uwierzytelnioną kopię tego dokumentu).

Za wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej nie jest pobierana opłata.

Termin załatwienia sprawy:

 • Do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – jest to czas na wprowadzenie przez Urząd Gminy wniosku do systemu CEIDG.

Organem dokonującym wpisu jest Minister Przedsiębiorczości i Technologii.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647).
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U.  z 2018 r. poz. 650).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz. 649).
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646).
 • Załącznik do Zarządzenia Nr 312/2007 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 4 kwietnia 2007 r. (ze zmianami) w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Urzędu m.st. Warszawy.
Pdf
Drukuj
Powrót