logo.png
1280x610_2.png
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
300plus.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
nieruchomości.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Rada Seniorów - nabór na członków Rady Seniorów II kadencji

OGŁOSZENIE

ZARZĄDU DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RADY SENIORÓW DZIELNICY MOKOTÓW M.ST. WARSZAWY II KADENCJI

Zgodnie z postanowieniami Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy nadanego Uchwałą nr VII/51/2015 Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na dwunastu członków do Rady Seniorów II Kadencji– przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy.

 1. Celem Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy jest reprezentowanie seniorów zamieszkałych na terenie Dzielnicy. Rada Seniorów jest zespołem o charakterze doradczym, konsultacyjnym i inicjatywnym, który w oparciu o zasoby wiedzy i doświadczenia środowisk osób starszych współpracuje z władzami Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w obszarze spraw lokalnych, w szczególności dotyczących planowania i realizacji polityki senioralnej.

 2. W skład Rady wchodzi nie więcej niż 15 osób, w tym:
  - 12 przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy,
  - jeden przedstawiciel wskazany przez Dzielnicową Komisję Dialogu Społecznego,
  - jeden przedstawiciel wskazany przez Radę Dzielnicy,
  - jeden przedstawiciel wskazany przez Zarząd Dzielnicy.

 3. Przedstawicielem mieszkańców Dzielnicy w Radzie Seniorów może zostać osoba zamieszkała na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, która ukończyła 60 lat, posiadająca obywatelstwo polskie, wyróżniająca się działalnością na rzecz środowiska osób starszych.

 4. Nabór kandydatów do Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy prowadzony jest od dnia ogłoszenia tj. od dnia 10 sierpnia 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy).

 5. Kadencja członka Rady trwa trzy lata od dnia jego powołania. Członek Rady pełni swoją funkcję społecznie.

 6. Zgłoszenia kandydata dokonać może grupa co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy Mokotów  m.st. Warszawy.

 7. Zgłoszenie kandydata musi zawierać:
  - krótką notę biograficzną z uwzględnieniem informacji o doświadczeniu w działaniach na rzecz seniorów,
  - zgodę kandydata na zgłoszenie jego kandydatury,
  - zgodę kandydata na przetwarzanie jego danych osobowych w celach związanych  z kandydowaniem do Rady,
  - oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa umyślne,
  - listę poparcia co najmniej 15 osób w wieku powyżej 60 lat zamieszkałych na terenie Dzielnicy, zawierającą imiona, nazwiska, adres zamieszkania, PESEL oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 8. Zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy II kadencji należy dokonać na formularzu zgłoszeniowym stanowiącym załącznik  do niniejszego ogłoszenia, poprzez dostarczenie zamkniętej koperty z dopiskiem Nabórna członków Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy" do Wydziału Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: Biuro Podawcze – Punkt Informacyjny (parter) przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02 - 517 Warszawa do dnia 31 sierpnia 2018 r. do godz. 1600.
 9. W przypadku zgłoszenia większej liczby kandydatów niż dwudziestu czterech, czyli dwukrotności liczby ustalonej w §3, ust.1, pkt. 1 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy,  Burmistrz Dzielnicy, w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia wyników naboru kandydatów, zorganizuje spotkanie wyborcze, na którym w drodze głosowania selekcyjnego zostanie ustalona ostateczna lista kandydatów obejmująca maksymalnie dwudziestu czterech kandydatów, czyli dwukrotność liczby przedstawicieli mieszkańców wskazanej w § 3, ust. 1, pkt. 1 Statutu Rady Seniorów.

 10. Imienna lista kandydatów wyłonionych do Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w drodze naboru wraz z krótkimi informacjami o członkach, zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.mokotow.waw.pl i tablicy ogłoszeń Urzędu Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.

 11. Wybór przedstawicieli mieszkańców Dzielnicy zostanie przeprowadzony zgodnie z § 8 Statutu Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy.

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz zgłoszenia kandydata na członka Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 2. Uchwała nr VII/51/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r. Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy.
 3. Uchwała nr 6488/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 r.
 4. Lista poparcia kandydata.
 5. Klauzula informacyjna.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png