grafika
Stypendia i zasiłki szkolne
 

Pomoc materialna dla uczniów z rodzin o niskich dochodach ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i umożliwienie im lepszego startu w dorosłe życie. Celem tych działań jest także zapobieganie segregacji uczniów ze względu na sytuację materialną oraz stworzenie im możliwości równego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej.

Formy pomocy materialnej dla uczniów z rodzin ubogich reguluje rozdział 8a ustawy o systemie oświaty "Pomoc materialna dla uczniów" oraz regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy.

Stypendium szkolne może być przyznane uczniowi, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie tj. nie więcej niż 528 na osobę miesięcznie. W ramach stypendium uczeń może się ubiegać o całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajściach edukacyjnych oraz pomoc rzeczową o charakterze edukacyjnym, jak zakup podręczników czy przyborów szkolnych.

zasiłek szkolny może się ubiegać uczeń, który "przejściowo" znajduje się w trudnej sytuacji materialnej spowodowanej zdarzeniem losowym. Zasiłek szkolny, podobnie jak stypendium szkolne, może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, tyle, że tą formę pomocy uczeń może otrzymać raz lub kilka razy do roku. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Osobami koordynującymi przyznawanie stypendiów i zasiłków szkolnych w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy są:

Nina Urbańska tel.: 22 443 66 86, e-mail:
Anna Płaza tel.: 22 443 66 83, e-mail:

Pdf
Drukuj
Powrót