Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (ZFD)
 
Zespół Funduszy Europejskich dla Dzielnicy (ZFD)
 
Kierownik Zespołu: Edyta Górecka
 
ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa
pok.: nr 422, IV piętro
tel.: 22 443 67 85, 86
 
 
Zadania:
Do zakresu działania Zespołu Funduszy Europejskich dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. realizacja powierzonych zadań zgodnie z regulacjami obowiązującymi w Urzędzie m.st. Warszawy;
 2. koordynacja oraz organizacja prac zespołów projektowych powołanych w danej jednostce do przygotowania projektów, które ubiegają się o dofinansowanie w oparciu o obowiązujące w m. st. Warszawie systemy wdrażania projektów zgłaszanych do współfinansowania z funduszy pomocowych;
 3. inicjowanie tworzenia projektów współfinansowanych ze środków funduszy europejskich w zakresie właściwości Dzielnicy;
 4. opracowanie we współpracy z zespołem projektowym, wniosków o dofinansowanie projektów z obszaru zadań danej jednostki;
 5. udzielanie informacji na temat możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków funduszy  europejskich jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom z terenu Dzielnicy;
 6. opiniowanie projektów zgłaszanych przez inne komórki organizacyjne danej jednostki, lub jednostki podległe, pod kątem możliwości ubiegania się o fundusze pomocowe;
 7. dbanie o terminowe składanie dokumentacji projektowej do instytucji przyjmującej wnioski, zgodnie z procedurami określonymi w obowiązującym w m. st. Warszawie systemach wdrażania projektów zgłaszanych do współfinansowania z funduszy pomocowych;
 8. koordynacja projektów realizowanych w Dzielnicy, które korzystają z finansowania w ramach określonych funduszy europejskich oraz prowadzenie elektronicznego systemu monitoringu realizacji tych projektów;
 9. pomoc w przygotowaniu i opiniowanie wniosków aplikacyjnych wydziałom dla Dzielnicy i  jednostkom organizacyjnym, pod nadzorem Biura Funduszy Europejskich i innych biur merytorycznych;
 10. składanie, pod nadzorem właściwego biura, wniosków do instytucji wdrażających lub  pośredniczących, o dofinansowanie ze środków funduszy europejskich zadań realizowanych przez Dzielnicę;
 11. monitorowanie i ewaluacja projektów realizowanych w jednostce, które korzystają z finansowania z funduszy pomocowych, samodzielnie lub we współpracy z ekspertami w danej dziedzinie;
 12. prowadzenie zbiorczej ewidencji projektów planowanych i realizowanych na terenie Dzielnicy w ramach określonych funduszy europejskich oraz przekazywanie bieżących informacji na ten temat właściwemu biuru;
 13. organizacja spotkań informacyjnych dotyczących funduszy europejskich przy współpracy z właściwym biurem;
 14. prowadzenie serwisu informacyjnego na temat realizowanych projektów, które korzystają z funduszy europejskich, we współpracy z właściwym biurem;
 15. udostępnieni innym pracownikom także jednostkom podległym, informacji NT. możliwości pozyskania funduszy pomocowych na realizację zadań regulaminowych lub statutowych danej jednostki, poprzez organizację spotkań seminariów informacyjnych na temat poszczególnych funduszy pomocowych;
 16. utrzymywanie kontaktów z właściwymi instytucjami centralnymi i organami samorządowymi w sprawach związanych z procesem wdrażania funduszy europejskich;
 17. sporządzenie i przesyłanie do BFE rocznych planów działań informacyjnych nt. funduszy pomocowych;
 18. składanie okresowych raportów, w formie określonej przez BFE, ze swej działalności do BFE za pośrednictwem kierującego jednostką.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt