Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)

Wydział Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy (WZL)
p.o. Naczelnika: Ewa Czerwińska
 
ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa
pok.: 113
tel.: 22 443 62 70
fax: 22 325 45 79

p.o. Zastępcy Naczelnika: Marzena Piętak
ul. Wiktorska 91a, p. 113
tel.: 22 443 62 70
fax: 22 325 45 79

 • dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne
  pok. 110, 111, tel. 22 443 62 82, 22 443 62 83

 •  wynajem lokali z powodu trudnych warunków mieszkaniowych lub bezdomności, zamiany na lokal: mniejszy, większy, równorzędny, rozkwaterowania
  pok. 100, 123, 124; 125 tel. 22 443 62 92, 22 443 62 79

 • sprawy osób zamieszkujących w budynkach lub lokalach zwróconych dawnym właścicielom lub ich spadkobiercom
  pok. 114, tel. 22 443 62 73

 •  wynajem lokali po wyrokach eksmisyjnych:
  - z lokali miasta - pok. 115, tel. 22 443 62 94
  - z pozostałych lokali - pok. 114, 22 443 62 73

 • wynajem lokali na rzecz wychowanków domu dziecka lub rodziny zastępczej
  pok. 113, tel. 22 443 62 70
 • wzajemne zamiany mieszkań
  pok. 125, tel. 22 443 62 85

 • wykwaterowania z lokali, w których stwierdzono zagrożenie budowlane lub przeznaczonych pod inwestycje lub do sprzedaży
  pok. 125, tel. 22 443 62 85

 • regulacje tytułu prawnego do lokalu
  pok. 121, 122, tel. 22 443 62 90, 22 443 62 76

 • wyrażanie zgody na użyczenie lokalu lub jego części
  pok. 422, tel. 22 443 62 78
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Mokotów, należy w szczególności:

 1. opracowywanie i prowadzenie racjonalnej polityki mieszkaniowej zmierzającej do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych społeczności Dzielnicy;
 2. pomoc w rozwiązywaniu problemów lokalowych mieszkańców Dzielnicy i innych osób uprawnionych poprzez wynajem lokali, zamiany lokali i wykwaterowania najemców oraz optymalne wykorzystanie zasobów mieszkaniowych;
 3. prowadzenie spraw związanych z wydzielaniem lokali socjalnych z zasobu mieszkaniowego m.st. Warszawy położonego na obszarze Dzielnicy oraz ewidencji tych lokali;
 4. prowadzenie spraw związanych z obowiązkiem dostarczenia lokalu socjalnego nałożonym na m.st. Warszawa w wyrokach eksmisyjnych oraz dostarczanie tymczasowych pomieszczeń na rzecz osób eksmitowanych z lokali komunalnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z pozyskiwaniem pomieszczeń do zasobu tymczasowych pomieszczeń;
 6. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem ugód z właścicielami lokali w przypadku niedostarczenia przez m.st. Warszawa lokalu socjalnego osobie uprawnionej do niego z mocy wyroku sądowego oraz związanych z wypłatą odszkodowań z tego tytułu na podstawie ugody lub wyroku sądowego;
 7. prowadzenie spraw związanych z przekazaniem lokali mieszkalnych położonych na obszarze Dzielnicy do dyspozycji innych dzielnic m.st. Warszawy;
 8. prowadzenie spraw dotyczących przyznawania dodatków mieszkaniowych, w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych;
 9. prowadzenie spraw związanych z podejmowaniem czynności, mających na celu wynajęcie na czas oznaczony tymczasowych pomieszczeń od innych właścicieli oraz z pozyskiwaniem miejsc w noclegowniach, schroniskach i innych placówkach zapewniających miejsca noclegowe, w celu realizacji zadań związanych z wykonywaniem przez komornika obowiązku opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 1046 §4 ustawy z dnia 17 listopada1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.);
 10. współpraca z właściwym biurem oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w sprawach objętych działalnością wydziału.
Pdf
Drukuj
Powrót