Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)

Wydział Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy (WOW)

Naczelnik: Cezary Kocon
Z-ca Naczelnika: Violetta Pulwarska
ul. Wiśniowa 37, 02-545 Warszawa
pok.: 105
tel.: 22 443 66 70
fax: 22 325 45 88

Dojazd autobusami:

 • 138 do przystanku "Madalińskiego-Szpital"

 

 

Do zakresu działania Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Mokotów należy wykonywanie zadań z zakresu oświaty i wychowania w stosunku do przedszkoli, szkół i placówek przekazanych do kompetencji Dzielnicy, a w szczególności:

 1. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem dostępności do przedszkoli, szkół i placówek, w tym udział w pracach związanych z naborem i tworzeniem warszawskiej sieci przedszkoli i szkół;
 2. prowadzenie spraw związanych z realizacją obowiązku nauki oraz monitorowanie spraw związanych z realizacją obowiązku szkolnego i rocznego przygotowania przedszkolnego;
 3. przygotowywanie informacji w zakresie działania Wydziału dla potrzeb gromadzenia w bazach danych oświatowych;
 4. prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek, w tym przygotowywanie propozycji dodatków motywacyjnych i funkcyjnych;
 5. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród Burmistrza, Prezydenta oraz medalu Komisji Edukacji Narodowej, przygotowywanie wniosków o przyznanie nagrody Prezydenta, nagrody Ministra Edukacji Narodowej, nagrody Mazowieckiego Kuratora Oświaty oraz o nadanie medali dyrektorom i nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek;
 6. wykonywanie czynności związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska dyrektorów przedszkoli, szkół i placówek;
 7. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym i dokształcaniem nauczycieli;
 8. opiniowanie planów remontowych i inwestycyjnych, dotyczących przedszkoli, szkół i placówek;
 9. prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem projektów decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym w stosunku do:
  a)    uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, dla których m.st. Warszawa jest organem prowadzącym – ze względu na siedzibę szkoły, ośrodka lub kolegium znajdującą się na obszarze Dzielnicy,
  b)    uczniów pobierających naukę w szkołach, ośrodkach i kolegiach, względem których m.st. Warszawa nie jest organem prowadzącym – ze względu na miejsce zamieszkania ucznia na obszarze Dzielnicy;
 10. prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem opłat za kształcenie i dokształcanie nauczycieli;
 11. prowadzenie spraw związanych ze współpracą międzynarodową oraz udziałem uczniów, nauczycieli i szkół w programach międzynarodowych;
 12. prowadzenie spraw związanych z kontrolowaniem przedszkoli, szkół i placówek, prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne, dotowanych w ramach środków ujętych w załączniku dzielnicowym do uchwały budżetowej m.st. Warszawy poprzez:
  a)    sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów wykazywanych w informacjach o faktycznej liczbie uczniów oraz w informacjach o faktycznym uczestnictwie uczniów w obowiązkowych zajęciach edukacyjnych sporządzonych na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej odpowiedniej dla danego typu szkoły lub placówki oświatowej,
  b)    sprawdzenie prawidłowości wykorzystania dotacji,
  c)    sprawdzenie prawidłowości pobrania dotacji, w tym dotacji na uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów realizujących obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego poza przedszkolem, oddziałem przedszkolnym lub inną formą wychowania przedszkolnego oraz uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą, na podstawie stosownego zezwolenia;
 13. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania Wydziału;
 14. współpraca z wydziałami, biurami oraz jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy w zakresie działania Wydziału;
 15. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem opinii w sprawie powierzania i odwoływania ze stanowiska wicedyrektora i innego stanowiska kierowniczego w szkołach, w których zgodnie z ramowym statutem może być utworzone stanowisko wicedyrektora i inne stanowisko kierownicze;
 16. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnienie w szkole nauczyciela niebędącego obywatelem polskim;
 17. prowadzenie spraw związanych z pobieraniem opłat od osób niebędących obywatelami polskimi, niewymienionych w art. 165 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, podejmujących na warunkach odpłatności naukę w publicznych szkołach dla dorosłych, publicznych szkołach policealnych, publicznych szkołach artystycznych i publicznych placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oraz kształcenie ustawiczne w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach, placówkach i ośrodkach prowadzonych przez m.st. Warszawę, a także zwalnianie całkowicie albo częściowo z tych opłat;
 18. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym na podstawie art. 31ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe oraz uczniom niepełnosprawnym, zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Burmistrzem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
 19. prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem dzieciom pięcioletnim korzystającym z wychowania przedszkolnego oraz dzieciom sześcioletnim realizującym obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne zamieszkałym na terenie gminy, których droga z domu do publicznego przedszkola, oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej, publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, niepublicznego przedszkola, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. 2020 poz. 17), oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, albo niepublicznej innej formie wychowania przedszkolnego, o której mowa w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych, przekracza 3 km, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice;
 20. wykonywanie czynności nadzoru nad działalnością przedszkoli, szkół lub placówek;
 21. uczestniczenie, jako członek lub obserwator, w pracach komisji kwalifikacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego;
 22. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem opinii w sprawach przeniesienia nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 23. przyjmowanie zawiadomień o przeniesieniu nauczycieli religii zatrudnionych na podstawie mianowania do innych szkół;
 24. prowadzenie spraw związanych z nakładaniem na nauczycieli obowiązku podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach na tym samym lub na innym stanowisku;
 25. prowadzenie spraw związanych ze wskazywaniem innej szkoły, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą zlikwidowanej szkoły;
 26. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem służby socjalnej powołanej do gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w szkole;
 27. prowadzenie spraw związanych ze zwalnianiem nauczycieli z obowiązku zwrotu, w całości lub w części, zasiłków na zagospodarowanie;
 28. prowadzenie spraw związanych z występowaniem z urzędu w obronie nauczycieli w razie naruszenia ich ustalonych uprawnień, dotyczących ochrony przewidzianych dla funkcjonariuszy publicznych;
 29. prowadzenie spraw związanych z kierowaniem do Mennicy Państwowej zamówień na pieczęcie urzędowe przedszkoli, szkół i placówek;
 30. przygotowywanie do zatwierdzania arkuszy organizacji przedszkoli, szkół i placówek, zgodnie z zasadami organizacji ustalonymi przez Prezydenta;
 31. wykonywanie czynności związanych z dokonywaniem oceny pracy dyrektora szkoły lub placówki oraz nauczyciela, któremu czasowo powierzono pełnienie obowiązków dyrektora szkoły lub placówki przekazanych do kompetencji Dzielnicy, z wyłączeniem rozpatrywania wniosku o ponowne ustalenie oceny pracy;
 32. prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne,z wyłączeniem szkół specjalnych i placówek specjalnych;
 33. wykonywanie czynności organu egzekucyjnego w trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na podstawie obowiązków określonych w art. 2 § 1 pkt 5 i pkt 10 tej ustawy, gdy wynikają z decyzji Prezydenta, wydanych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe lub art. 90o ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz.1327);
 34. prowadzenie spraw związanych z wyrażaniem zgody na zatrudnianie osoby niebędącej nauczycielem, posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego;
 35. prowadzenie spraw związanych z dokonywaniem uzgodnień z dyrektorami szkół i placówek oświatowych w sprawie wprowadzenia szczególnego nadzoru nad pomieszczeniami szkoły lub placówki lub terenem wokół szkoły lub placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

Przy pomocy Wydziału wykonywany jest nadzór nad przedszkolami, szkołami i placówkami oraz Dzielnicowym Biurem Finansów Oświaty – Mokotów m.st. Warszawy.

Pdf
Drukuj
Powrót