Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)

Wydział Ochrony Środowiska dla Dzielnicy (WOŚ)
Naczelnika: Dominik Babski
ul. Wiktorska 91A, 02-582 Warszawa
pok.: 408
tel.: 22 443 63 60
fax: 22 325 45 67
e-mail:
 
 
 
 
Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Dzielnicy, w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 2. prowadzenie spraw związanych z utrzymywaniem, ochroną i eksploatacją terenów i obiektów zieleni na terenie Dzielnicy, w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy, stanowiących własność m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom;
 3. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.), w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 4. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania odpadami, wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
  4a. wykonywanie obowiązków zarządcy dróg gminnych oraz dróg wewnętrznych stanowiących własność lub będących we władaniu m.st. Warszawy i nieprzekazanych w zarząd innym podmiotom, położonych na obszarze Dzielnicy, obejmujących utrzymanie czystości i porządku dróg i chodników, utrzymanie zieleni przydrożnej oraz zwalczanie skutków zimy, wynikających z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. Nr 19, poz. 1440 z późn. zm.);
 5. opiniowanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych w zakresie działania wydziału;
 6. przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania wydziału;
 7. prowadzenie spraw wynikających z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 8. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania wodami i gospodarki wodnej, wynikających z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.), w zakresie zadań i  kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 9. prowadzenie spraw z zakresu geologii, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016 r. poz. 1131 z późn. zm.), w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 10. prowadzenie spraw związanych z rolnictwem w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 11. prowadzenie spraw związanych z ochroną zwierząt w zakresie zadań i kompetencji przekazanych do wykonywania Dzielnicy;
 12. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony środowiska oraz w sprawach ustanawiania form ochrony przyrody lub ich zmian;
 13. prowadzenie spraw związanych z ujęciami wody oligoceńskiej będącymi w administrowaniu Urzędu Dzielnicy;
 14. przygotowywanie, w porozumieniu w właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych w zakresie działania wydziału i ich realizacja;
 15. organizowanie akcji, programów i festynów edukacyjno-ekologicznych;
 16. podejmowanie czynności, celem złożenia oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w ramach prowadzonych przez wydział spraw związanych z przygotowywaniem i realizacją inwestycji określonych w załączniku Dzielnicy do uchwały budżetowej m.st. Warszawy i w wieloletniej prognozie finansowej m.st. Warszawy;
 17. współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie działania wydziału;
 18. realizacja spraw określonych w pełnomocnictwach i upoważnieniach udzielonych Członkom Zarządu Dzielnicy lub pracownikom Urzędu Dzielnicy w zakresie ochrony środowiska.
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt