Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy iż, z dniem 1 października 2017 r. Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów funkcjonować będzie pod adresem:

ul. Rakowiecka 2B, 02-517 Warszawa
(budynek mieszkalny vis a vis siedziby Urzędu przy ul. Rakowieckiej).

Numery telefonów oraz adresy e-mail pracowników pozostają bez zmian.

Wydział Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy (WDG)
Naczelnik Maria Dygudaj
ul. Rakowiecka 2B, 02-517 Warszawa
tel.: 22 443 63 85
fax: 22 325 45 97
e-mail:

Ewidencja Działalności Gospodarczej
tel. 22 443 63 88, 22 443 63 89, 22 443 63 91, 22 443 63 93,  22 443 63 94, 22 443 63 95
e-mail:

w poniedziałki w godzinach 8.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 16.00

Zezwolenia alkoholowe

tel. 22 443 63 90, 22 443 63 92
e-mail:

więcej informacji - zobacz

Zadania:

Do zakresu działania Wydziału Działalności Gospodarczej i Zezwoleń dla Dzielnicy Mokotów należy w szczególności:

 1. wykonywanie zadań dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, wynikających z przepisów:
  a)  Rozdziału 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r.
       Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.),
  b)  regulujących wpis do ewidencji działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 9 pkt 2 ustawy z dnia
       13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych
       ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 764);
 2. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji pól biwakowych;
 3. wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem ewidencji obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, określonych w art. 35 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.);
 4. udział w kontrolach działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie prowadzenia pól biwakowych i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie;
 5. kontrola targowisk pod względem realizacji przez zarządców zobowiązań odnośnie ich modernizacji, w tym porządku, estetyki i drożności układu komunikacji wewnętrznej;
 6. prowadzenie spraw dotyczących wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wykonywanie innych czynności wynikających z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.);
 7. przygotowywanie projektu budżetu m.st. Warszawy w części dotyczącej Dzielnicy, w zakresie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i monitorowanie jego realizacji;
 8. opracowywanie analiz i sprawozdań w sprawach z zakresu działania wydziału;
 9. współpraca z uprawnionymi instytucjami i organami, w tym z jednostkami kontrolnymi w sprawach związanych z działalnością wydziału;
 10. przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do przekazania organowi II instancji w ramach złożonych przez stronę postępowania środków odwoławczych;
 11. przekazywanie do właściwego biura kopii rozstrzygnięć organów odwoławczych i sądów w zakresie realizowanych zadań;
 12. przekazywanie, na wniosek właściwego biura, informacji i sprawozdań objętych zakresem działania komórki właściwej do spraw działalności gospodarczej i zezwoleń dla Dzielnicy. 
Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Kontakt