logo.png
 
ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
images.jpg
BEZPIECZENSTWO.jpg
pomoc-prawna.jpg
Rysunek1.jpg
500.jpg
300plus.png
19115_logo1.png
Nowy-1.jpg
SJP.jpg
layout_set_logo.png
osir_logo_cale strona.jpg
Nowy-1.jpg
Nowy-1.jpg
baner.png
kadry.jpg
_0011__ Zamówienia.jpg
nieruchomości.jpg
_0002__ Informator kulturalny.jpg
_0008__ Działalność gospodarcza online.jpg
_0007__ Projekty unijne.jpg
_0010__ Wspólnoty.jpg
_0005__ Informacje oświatowe2.jpg
aktywny.jpg
_0003__ Informacje społeczne i zdrowotne.jpg
srodowisko.jpg
baner_mania.jpg
mrd.jpg
hdk.jpg
baner OW 4.png
big baner oferta.GIF
Afrykański Pomór Świń - rozporządzenie

 

ROZPORZĄDZENIE NR 1/2017 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W WARSZAWIE
z dnia 6 grudnia 2017 r.

w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na części obszaru m.st. Warszawy
Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1, 3 lit. b, 4, 8a, 8b, 8c, 8e, 8f i 10 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1855) w związku z § 18 ust. 2 pkt 1 – 4 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 754) zarządza się, co następuje:

§ 1. Określa się obszar skażony afrykańskim pomorem świń, obejmujący teren dzielnic m.st. Warszawy: Wilanów, Mokotów, Śródmieście, Wola, Ursynów, Włochy, Ochota, Ursus, Bemowo, Żoliborz, Bielany oraz Białołęka.

§ 2. Na obszarze, o którym mowa w § 1, zakazuje się:

 1. przywożenia do gospodarstwa lub wywożenia z gospodarstwa świń bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie;
 2. wyprowadzania świń z pomieszczeń, w których są przetrzymywane;
 3. wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstw utrzymujących świnie tusz dzików, mięsa i produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików oraz produktów, pasz, substancji, sprzętu, materiałów, narzędzi i innych przedmiotów, które mogły zostać skażone wirusem choroby;
 4. wynoszenia i wywożenia świń i materiału biologicznego świń poza ten obszar;
 5. prowadzenia:
  a) targów, wystaw, pokazów, konkursów z udziałem świń,
  b) skupu, obrotu i pośrednictwa w tym obrocie świniami pochodzącymi z obszaru, o którym mowa w § 1;
 6. odławiania dzików.

§ 3. Na obszarze, o którym mowa w § 1, nakazuje się:

 1. posiadaczom świń sporządzenie oraz uaktualnianie spisu wszystkich świń, z podziałem na kategorie produkcyjne; w gospodarstwach, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie, pierwszy spis można przeprowadzić na podstawie danych szacunkowych;
 2. przetrzymywanie świń w miejscu wykluczającym ich kontakt z dzikami żyjącymi na wolności;
 3. skarmianie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących;
 4. używania w gospodarstwach, w których utrzymywane są świnie, środków biobójczych dopuszczonych do obrotu i wykazujących działanie przeciwwirusowe do dezynfekcji przy wejściach i wyjściach z gospodarstwa, a także przy wejściu i wyjściu do pomieszczeń, w których przetrzymywane są świnie; DZIENNIK URZEDOWY WOJEWÓDZTWA  MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 6 grudnia 2017 r. Poz. 11394
 5. stosowanie przez osoby mające kontakt z dzikami środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby, w tym odkażanie rąk i obuwia;
 6. zniszczenie pod urzędowym nadzorem zwłok dzików oraz mięsa, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych pochodzących od dzików, u których wyniki badań próbek pobranych zgodnie z instrukcją diagnostyczną, wysłanych do badań laboratoryjnych w celu określenia genotypu określenia wirusa choroby, dały wynik pozytywny, w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.);
 7. zarządcy obszarów leśnych zgłaszanie padłych dzików Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie;
 8. niezwłocznego dostarczanie przez myśliwych każdego odstrzelonego dzika wraz z patrochami i narogami do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze i skóry dzików, wskazanego przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Warszawie, położonego na obszarze, o którym mowa w § 1;
 9. przechowywanie w zakładach nadzorowanych przez organ Inspekcji Weterynaryjnej tusz dzików w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz dzików z produktami, surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować szerzenie się afrykańskiego pomoru świń;
 10. wykorzystanie tusz oraz skór i narogów odstrzelonych dzików dostarczonych przez myśliwych do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej po uzyskaniu negatywnego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku pomoru afrykańskiego świń, na potrzeby własne myśliwych lub ich zniszczenie w sposób określony w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz. Urz. UE L 300 z 14.11.2009, str. 1, z późn. zm.).

§ 4. Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie pobiera próby do badań w kierunku wykrycia afrykańskiego pomoru świń:

 1. od każdej padłej świni w gospodarstwie;
 2. od każdego odstrzelonego dzika dostarczonego do zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej;
 3. od każdego padłego dzika.

§ 5. Wykonanie rozporządzenia powierza się: Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Warszawie, Prezydentowi m.st. Warszawy, burmistrzom dzielnic: Wilanów, Mokotów, Śródmieście, Wola, Ursynów, Włochy, Ochota, Ursus, Bemowo, Żoliborz, Bielany, Białołęka, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa I, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa II, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa III, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa IV, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa V, Komendantowi Rejonowemu Policji Warszawa VI, Komendantowi Miejskiemu Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy oraz Zarządcy obszarów leśnych na terenie m.st. Warszawy.

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do wiadomości publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie obszaru, o którym mowa w § 1.

§ 7. Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.Powiatowy Lekarz Weterynarii w Warszawie:
Izabela Śmiechowicz-Molęcka

Wyślij link mailem
PDF
Drukuj
Powrót
kontakt
ban-1c.png
ban-2c.png
ban-3.png
ban-zamowienia-publiczne.png
ban-5.png
ban-system-kolejkowy2.png
epuap.png