ul. Rakowiecka 25/27
02-517 Warszawa
 
22 443 64 00
 
 
 
22 443 65 00, 22 443 65 01
 
22 443 65 13
 
Wyślij link mailem
grafika
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
Opublikowano: 01.03.2019

Nowe zasady przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Co podlega przekształceniu?

Przekształceniu podlegają: nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi. Na nieruchomości mogą znajdować się budynki gospodarcze, garaże lub inne obiekty czy urządzenia budowlane umożliwiające prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Jeżeli na nieruchomości poza budynkami mieszkalnymi oraz innymi obiektami umożliwiającymi korzystanie z budynków mieszkalnych znajdują się budynki o innej funkcji (np. usługowej), to nieruchomość podlega przekształceniu wyłącznie w sytuacji, kiedy powierzchnia użytkowa budynków o innej funkcji niż mieszkalna nie przekracza 30% łącznej powierzchni użytkowej wszystkich budynków znajdujących się na nieruchomości.

Co trzeba zrobić?

Przekształcenie następuje z mocy prawa, wobec tego nie jest wymagane złożenie wniosku, zaś fakt przekształcenia jest potwierdzany w wydawanym przez organ zaświadczeniu. Wydaje je z urzęduorgan, do którego dotychczas były wnoszone opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego. W takim przypadku nie ma obowiązku wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia.

Organ przekazuje zaświadczenie do właściciela nieruchomości oraz do sądu właściwego do prowadzenia ksiąg wieczystych, który dokonuje z urzędu wpisu własności gruntu oraz wpisu roszczenia o opłatę za przekształcenie.

Ograniczenia:

 • Nie podlegają przekształceniu nieruchomości zabudowane wyłącznie garażami.
 • Jeżeli użytkownikiem wieczystym jest cudzoziemiec, a przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wymagają, aby uzyskał zezwolenie na nabycie nieruchomości, to przekształcenie następuje z dniem, w którym zezwolenie na nabycie nieruchomości stanie się ostateczne (ograniczenie nie dotyczy przypadków, kiedy cudzoziemiec jest właścicielem lokalu).

Opłata za przekształcenie:

 • Opłata za przekształcenie wnoszona jest przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia, w kwocie równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 roku.
 • Termin wniesienia opłaty należnej za 2019 rok – do 29 lutego 2020 roku. W kolejnych latach opłatę należy wnosić w terminie do 31 marca każdego roku.
 • W przypadku potwierdzenia (wydania zaświadczenia), że nastąpiło przekształcenie z mocy prawa, właściciel gruntu może w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty za przekształcenie zgłosić chęć jednorazowego uiszczenia tej opłaty.
 • Jeżeli przed wydaniem zaświadczenia dotychczasowy użytkownik wieczysty wniósł opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2019 rok, opłata podlega zaliczeniu z urzędu na poczet opłaty lub opłaty jednorazowej. W przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższałyby wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, właściwy organ dokonuje, z urzędu, zwrotu nadpłaty.

Bonifikata od opłaty za przekształcenie:

W dniu 18 października 2018 roku Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę nr LXXV/2128/2018, w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym od jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2018r. poz. 10156). Uchwałą nr VIII/161/2019 z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz.U. Woj. Maz. z 26 lutego 2019 r., poz.2603). Rada m.st. Warszawy zmieniła w/w uchwałę rozszerzając jej zakres przedmiotowy o bonifikaty obejmujące także opłaty jednorazowe wnoszone za stanowiska postojowe i garaże, które podlegają przekształceniu, tj. garaże w budynkach mieszkalnych, wielolokalowych - hale garażowe będące odrębnymi lokalami z miejscami postojowymi, garaże stanowiące lokale przynależne do lokali mieszkalnych.

 • Bonifikata udzielana jest po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela zamiaru jednorazowego uiszczenia opłaty z wykorzystaniem 98% bonifikaty i faktycznym jej uiszczeniu.
 • Wniosek/zgłoszenie o zamiarze jednorazowej spłaty i udzielenie bonifikaty może być rozpatrzony po wydaniu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia.
  W związku z powyższym, wniosek ten powinien być złożony bezpośrednio po otrzymaniu z Urzędu zaświadczenia potwierdzającego fakt przekształcenia. Dla ułatwienia wnioski przyjmowane są także wcześniej, w dowolnym terminie przed wystawieniem zaświadczenia.

Sposób obliczenia wysokości jednorazowej opłaty za przekształcenie z uwzględnieniem 98 % bonifikaty wynikającej z uchwały Rady miasta stołecznego Warszawy nr LXXV/2128/2018 – Opłata J

Opłata J = opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 20 lat * 2%

a w uproszczeniu:

Opłata J= opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego * 0,4

Właściwy organ udziela, na wniosek, bonifikaty od opłaty jednorazowej w wysokości 99%, właścicielom budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych służących wyłącznie zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób, jeżeli należą do którejś z poniżej opisanych grup:

 1. osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym lub znacznym, oraz osoby, w stosunku do których orzeczono niepełnosprawność przed ukończeniem 16 roku życia, lub zamieszkują w dniu przekształcenia z tymi osobami, bądź opiekunowie  prawni lub przedstawiciele ustawowi tych osób,
 2. członkowie  rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2017 r. poz. 1832, z późn. zm.5),
 3. inwalidzi wojenni i wojskowi w rozumieniu ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39 i 752),
 4. kombatanci oraz ofiary represji wojennych i okresu powojennego w rozumieniu ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r., poz. 276 oraz z 2019 r. poz. 752),
 5. świadczeniobiorcy, którzy nie ukończyli 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, o których mowa w art. 47 ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, z późn. zm.6)) lub ich opiekunowie prawni.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U.2019 poz. 916 ze zm.).

W urzędzie Dzielnicy Mokotów sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe, tj. przyjmowanie wniosków i udzielanie informacji o zasadach przekształcenia oraz udzielania bonifikaty obsługiwane są w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27 w Wydziale Obsługi Mieszkańców

stanowisko 24 parter (sala przed stanowiskiem ochrony)
w poniedziałki w godz. 8.00–18.00,
od wtorku do piątku w godz. 8.00–16.00.

Przed podejściem do stanowiska, w automacie biletowym należy pobrać numerek „X

Dodatkowe informacje w sprawach złożonych wcześniej wniosków o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie lub udzielenie bonifikaty

można uzyskać w siedzibie Urzędu Dzielnicy Mokotów przy ul. Rakowieckiej 25/27
w Wydziale Nieruchomości
we wtorki i czwartki w godz. 8.00–16.00.

Wnioski o wydanie zaświadczeń/udzielenie bonifikaty rozpatrywane są sukcesywnie.

W przypadku ewentualnych braków lub konieczności złożenia dodatkowych dokumentów bądź udzielenia wyjaśnień pracownicy będą kontaktowali się z wnioskodawcami telefonicznie lub listownie.

Pliki do pobrania:

 

Sprawdź, czy Twoja nieruchomość została przekształcona


Dodatkowe informacje i karty informacyjne dotyczące przekształcenia:

PDF
Drukuj
Powrót
kontakt